Nastavak rekonstrukcije še­ta­li­šta ,,Pet Da­ni­ca” na­red­ne sed­mi­ce ?

Še­ta­li­šta ,,Pet Da­ni­ca” bi mo­gla za­po­če­ti na­red­ne sed­mi­ce, dvi­je go­di­ne od po­čet­ka ra­do­va i na­kon vi­še od go­di­nu da­na pa­u­ze...

Herceg Novi – Igalo

Re­kon­struk­ci­ja 365 me­ta­ra še­ta­li­šta ,,Pet Da­ni­ca” bi mo­gla za­po­če­ti na­red­ne sed­mi­ce, dvi­je go­di­ne od po­čet­ka ra­do­va i na­kon vi­še od go­di­nu da­na pa­u­ze.

Na­sta­vak ra­do­va od­la­gan je uz raz­li­či­te iz­go­vo­re, od vre­men­skih pri­li­ka, pra­zni­ka, se­zo­ne, pre­ko pre­pro­jek­to­va­nja pro­jek­ta, po­tom pre­pro­jek­to­va­nja pre­pro­jek­to­va­nog pro­jek­ta i naj­zad do re­vi­zi­je.

Bo­ro Lu­čić, ko­ji je od­ne­dav­no v.d .di­rek­to­ra Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj gra­da, sa­op­štio je da je ko­nač­no za­vr­še­na re­vi­zi­ja pro­jek­ta, te da će iz­vo­đač, ,,Đo­kić gru­pa”, na­kon uvi­da u re­vi­do­va­ni pro­je­kat, naj­vje­ro­vat­ni­je na­red­ne sed­mi­ce kre­nu­ti s po­slom.
On je na­gla­sio da će naj­te­ži dio po­sla bi­ti pro­ši­ri­va­nje še­ta­li­šta, od re­sto­ra­na ,,Do­mi­ni­ka­na” do „Mi­mo­ze”.

-U če­tvr­tak bi tre­ba­lo da pre­u­zme­mo re­vi­do­va­ni pro­je­kat, na­kon če­ga će­mo se sa­sta­ti sa vla­sni­kom ,,Đo­kić gru­pe” i do­go­vo­ri­ti na­sta­vak po­sla. Ova kom­pa­ni­ja je već an­ga­žo­va­na na sa­na­ci­ji No­vo­sad­ske pla­že, ta­ko da su ma­ši­ne već tu, i ne bi tre­ba­lo da bu­de pro­ble­ma u ve­zi nji­ho­vog ula­ska u po­sao, ka­zao je Lu­čić.

Na či­tav prav­ni i imo­vin­ski ga­li­ma­ti­jas ko­ji je pra­tio ove ra­do­ve ra­ni­je je uka­zao Alek­san­dar Vu­jo­vić, prav­nik u Agen­ci­ji za iz­grad­nju i raz­voj Her­ceg No­vog. On je ob­ja­snio da je Op­šti­na Her­ceg No­vi sa Mor­skim do­brom na­pra­vi­la ugo­vor o za­jed­nič­koj in­ve­sti­ci­ji. Ka­da je do­ni­je­ta gra­đe­vin­ska do­zvo­la 2014. go­di­ne, ona je gla­si­la na Op­šti­nu i Mor­sko do­bro, a to je bit­no zbog to­ga što, ka­ko ka­že Vu­jo­vić, ni­je­dan od in­ve­sti­to­ra ni­je mo­gao da ra­di ni­šta bez sa­gla­sno­sti ovog dru­gog na sa­mom pro­jek­tu, a ni to­kom iz­vo­đe­nja ra­do­va, te da je Op­šti­na ovla­sti­la agen­ci­ju da bu­de ne­po­sred­ni iz­vr­ši­lac po­sla uz sa­gla­snost Mor­skog do­bra.

-Me­đu­tim, ta gra­đe­vin­ska do­zvo­la iz 2014.go­di­ne ni­je se mo­gla iz­vr­ši­ti, jer pro­je­kat ni­je bio ura­đen u skla­du sa sa­da­šnjim sta­njem. Kad se kre­nu­lo sa iz­vo­đe­njem 2015.go­di­ne, već ta­da su na­stu­pi­li pro­ble­mi. Na­i­me, po­ja­vi­li su se ne­ki pri­vre­me­ni objek­ti is­pred grn­ča­ra ( apart­ma­ni „Ce­bra”) od­no­sno u tra­si še­ta­li­šta, a sam pro­je­kat ni­je pro­šao re­vi­zi­ju. Ka­da je ka­sni­je re­vi­zi­ju ura­dio Gra­đe­vin­ski fa­kul­tet, na­šli su do­sta gre­ša­ka. Ugra­đe­na je i ka­na­li­za­ci­o­na ci­jev u trup še­ta­li­šta i to bez do­zvo­le. I ka­da je iz­vo­đač kre­nuo s ra­do­vi­ma, on je pr­vo na­i­šao na lo­šu tra­su i ob­u­sta­vio ra­do­ve. To je bi­lo nje­go­vo pra­vo, ob­ja­snio je Vu­jo­vić.

U ta­kvoj si­tu­a­ci­ji, tvr­di on, da se ne bi va­di­la no­va gra­đe­vin­ska do­zvo­la, u Za­ko­nu o ure­đe­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta po­sto­ji mo­guć­nost da se ura­di do­pun­ski pro­je­kat, uz sa­gla­snost vla­sni­ka ze­mlji­šta i in­spek­to­ra za gra­đe­vi­nar­stvo.
U pr­voj fa­zi re­kon­struk­ci­je še­ta­li­šta bi­lo je la­ko, jer je Op­šti­na bi­la vla­snik ze­mlji­šta. Me­đu­tim, pro­ble­mi su se po­ja­vi­li u dru­gom di­je­lu tra­se od te­ra­se ,,Do­mi­ni­ka­na” do re­sto­ra­na „Mi­mo­za”.
Da se ne bi ru­ši­lo, Op­šti­na je da­la pro­jekt­ni za­da­tak da se pri­li­kom iz­ra­de do­pun­skog pro­jek­ta ne di­ra­ju po­sto­je­ći objek­ti na te­re­nu, da ne bi do­šlo do sud­skog po­stup­ka, što zna­či da se ne smi­ju ru­ši­ti objek­ti is­pred grn­ča­ra, kao ni te­ra­sa re­sto­ra­na „Mi­mo­za”.

-Agen­ci­ja je Mor­skom do­bru upu­ti­la za­htjev da da­ju sa­gla­snost za po­sta­vlja­nje stu­ba. Me­đu­tim, iz Mor­skog do­bra su ka­za­li da „nji­ma vi­še ne od­go­va­ra da bu­du in­ve­sti­to­ri”. Na­kon to­ga je za­klju­čen ugo­vor iz­me­đu Op­šti­ne i Mor­skog do­bra. Gra­đe­vin­ska do­zvo­la se pre­no­si na Op­šti­nu, a Mor­sko do­bro fi­nan­si­ra po­sao, ka­zao je Vu­jo­vić.

No, tu ne za­vr­ša­va kraj ad­mi­ni­stra­tiv­nim mu­ka­ma, jer ka­da je Mor­skom do­bru upu­ćen za­htjev oni su ga pro­sli­je­di­li Mi­ni­star­stvu fi­nan­si­ja, ko­je je po Za­ko­nu o dr­žav­noj imo­vi­ni nad­le­žno da da­je sa­gla­snost za ras­po­la­ga­nje i ko­ri­šće­nje dr­žav­nog ze­mlji­šta. Mi­ni­star­stvo ga je vra­ti­lo Mor­skom do­bru, sa­vje­tu­ju­ći da se mo­ra ići pre­ko Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma. On­da je MORT sve kan­di­do­vao Vla­di. Me­đu­tim, ni­je bi­lo po­da­tka o to­me da za grad­nju še­ta­li­šta po­sto­ji gra­đe­vin­ska do­zvo­la, ni za­što tre­ba da se za­u­zi­ma ze­mlji­šte, ni­ti da je po­treb­no da se ra­di do­pun­ski pro­je­kat.

Iz agen­ci­je su po­sla­li svu neo­p­hod­nu do­ku­men­ta­ci­ju i Upra­vi i MORT-u, ra­di do­zvo­le za po­sta­vlja­nje jed­nog stu­ba, a odo­bre­nje je pri­sti­glo. No­vi do­ra­đe­ni pro­je­kat po­slat je Gra­đe­vin­skom fa­kul­te­tu ko­ji ga je odo­brio, ali da iz­vo­đač ra­do­va, Đo­kić gru­pa, mo­že da ra­di sa­mo ako i za ovu dru­gu tra­su do­bi­je ura­đen do­pun­ski pro­je­kat što je, ka­ko tvr­de u agen­ci­ji, i ura­đe­no.
Pod­sje­ti­će­mo da je re­kon­struk­ci­ja di­je­la še­ta­li­šta od re­sto­ra­na „Ra­fa­e­lo” do objek­ta ,,Ga­leb’’ po­če­la 20. ok­to­bra 2015.go­di­ne, a da je po­sao tre­ba­lo da bu­de okon­čan u ro­ku od 90 da­na. K.M.

Za­vr­še­ni gru­bi ra­do­vi do ,,Do­mi­ni­ka­ne’’

Na di­o­ni­ci du­goj 365 me­ta­ra gru­bi gra­đe­vin­ski ra­do­vi su za­vr­ši­ni od objek­ta ,,Ga­leb’’ do re­sto­ra­na ,,Do­mi­ni­ka­na’’, a u na­red­nom pe­ri­o­du se oče­ku­je pro­ši­re­nje še­ta­li­šta do re­sto­ra­na ,,Mi­mo­za’’, po­tom po­plo­ča­va­nje kom­plet­ne tra­se be­ha­to­nom, po­sta­vlja­nje ogra­de, jav­ne ra­svje­te i hor­ti­kul­tur­no ure­đe­nje.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.