Brajković: Kontrafor vraćen, podbetonirana stopa i dio zidina, nastavljamo sa sanacijom bedema…

Fi­nal­ni ra­do­vi na vra­ća­nju kon­tra­fo­ra, stuba be­de­ma, ko­ja se u de­cem­bru 2016. go­di­ne odvo­ji­la od  ko­tor­ske for­ti­fi­ka­ci­je, biće završeni danas u toku dana, saopštio nam je Rato Brajković direktor op­štin­ske Di­rek­ci­je za iz­grad­nju i ure­đe­nje Ko­to­ra.

„Sli­je­di ukla­nja­nje unu­tra­šnjih li­mo­va da bi se kon­tra­for skroz pri­lju­bio uz be­de­me i  isto­vre me­no od­o­zdo se obavlja pod­be­to­ni­ranje, bedema i stope. Pod­be­toini­ran je i dru­gi, su­sjed­ni kon­tra­for, ko­jeg je voda takođe podkopala, kao i zi­do­vi iz­me­đu njih. Sve je to sa­da na­pu­njenoi be­to­nom, in­jek­ti­ra­no i traj­no obez­bi­je­đeno kazao nam je Braj­ko­vić.

On je kazao da je u vra­ća­nju kontrafora  me­to­dom pri­vla­če­nja uče­stvuovalo vi­še ra­znih fir­mi i stru­ka, a no­si­lac po­sla je pred­u­ze­će „Eks­pi­ri­ans“ iz Nik­ši­ća. An­ga­žo­va­ni su i me­ta­lo­stru­ga­ri, ma­šin­bra­va­ri, ro­ni­o­ci, ma­šin­ski in­že­njer, a alat, sa­sta­vljen od če­ti­ri ci­lin­dra i pra­te­ćih ele­me­na­ta, ko­jim je odvo­je­ni kon­tra­for pri­vu­čen uz be­dem­ski zid za sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti, iz­ra­đen je u ra­di­o­ni­ci „Me­tal­ca“ u Nik­ši­ću.

Ten­der za vra­ća­nje kon­tra­fo­ra iz­no­sio je oko 50.000 eura, dok bi dru­go rje­še­nje po pret­po­stav­ka­ma UNESCO-a je tre­ba­lo da ko­šta iz­me­đu 100 i 150 hi­lja­da eura.

Rato Brajkovič

Braj­ko­vić nam je kazao da će po okon­ča­nju ovih i sa­na­ci­o­nih ra­do­va ju­žnog be­dem­skog zi­da na Gur­di­ću, usli­je­di­ti da­lje oja­ča­va­nje di­je­la be­de­ma či­ji su te­me­lji u ri­je­ci Škur­di.

“Snim­ci ko­je je ra­dio ro­ni­lač­ki cen­tar po­ka­za­li su da su ta­mo ogrom­ne ru­pe. Od­mah po­sli­je ovih ra­do­va na­sta­vlja se sa obez­bje­đe­njem cje­lo­kup­nih be­de­ma ko­ji su u ri­je­ci, a tre­ba da se pod­be­to­ni­ra i obez­bi­je­di i dio be­da­ma od Gur­di­ća – ka­že Braj­ko­vić i na­ja­vlju­je da će ove go­di­ne bi­ti sa­ni­ra­ne, injektirane pu­ko­ti­ne ko­je su se po­ja­vi­le na di­je­lu be­de­ma u bli­zi­ni glav­nih vra­ta Sta­rog gra­da” – kazo nam je Rato Brajković direktor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju i ure­đe­nje Ko­to­ra.

 

2 Komentari

  1. Da multidisciplinarno! Više firmi i struka, a nigde zaštite za te jadne radnike. Opet se, drugovi naši, bavite “fasadom”. Uvaljujete malo hljeba ljudima u usta i po koju igru, ali nema suštine. Da…

    A, kad već pomenuh te radnike, pogledajte malo Zakon o zaštiti i zdravlju na radu, Pravilnike iz ove oblasti, a onda se vratite na mjesto gdje se vrši sanacija i izvode radovi. Ihaaaaa, koliko prekršaja. Nego, svakako vas niko neće dirati. Osim što vas kunu radnici i članovi njihovih porodica.

    Odoh ja da stavim šlem na glavu i da idem nešto radit. Aj’ zdravo!

  2. Za 50000 eura moguće je napraviti kuću sa prizemljem, spratom i visokim potkrovljem cca 100 kvadrata u osnovi(grubi radovi sa materijalom).Svaka čast za firmu iz NK i mislim da su imali sreće i znanja.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.