Zapuštene palme u Risnu su rezultat nebrige nadležnih iz Kotora

Građani Risna apeluju na nadležne da se pobrinu za drvored palmi

Lje­po­ta dr­vo­re­da ko­ji u dva re­da kra­si cen­tral­ni dio Ri­sna duž ma­gi­stra­le na­ru­še­na je za­pu­šte­nim iz­gle­dom di­je­la pal­mi ko­je ni­su ore­za­ne i oči­šće­ne. Pal­me su ras­po­re­đe­ne u du­ži­ni ki­lo­me­tar i po uz ivič­nja­ke ma­gi­stra­le, od Ku­pa­li­šta do ar­he­o­lo­škog na­la­zi­šta Ca­ri­ne.

Mje­šta­ni ape­lu­ju na nad­le­žne da obra­te pa­žnju na ova sta­bla po­sa­đe­na sre­di­nom pro­šlog vi­je­ka i da po­ve­du ra­ču­na o za­šti­ti pri­rod­nog i kul­tur­nog am­bi­jen­ta. Po­zi­va­ju­ći svo­je su­gra­đa­ne, lju­de do­bre vo­lje i nad­le­žne slu­žbe da za­jed­nič­ki spa­su ri­san­ske pal­me od pro­pa­da­nja, Mi­ha­il Og­nje­no­vić, sta­ro­sje­di­lac Ri­sna, sma­tra da je ovo pro­pa­da­nje re­zul­tat ne­bri­ge od­go­vor­nih i ne­u­red­nog či­šće­nja.

„Za­pu­šte­ne, neo­kre­sa­ne i neo­či­šće­ne pal­me na­la­ze se u ca­rin­skoj zo­ni, gdje ima pet ta­kvih pal­mi, još pet pal­mi na­la­ze se na jav­nom ze­mlji­štu, jed­na pal­ma kod Ko­lum­ba­ri­ne pro­pa­da jer je uz nju na­pra­vlje­na ogra­da za smje­štaj kon­tej­ne­ra za sme­će, a čak 15 pal­mi na­la­ze se u dvo­ri­šti­ma pri­vat­nih vla­sni­ka. Ka­da su se pal­me sa­di­le, sre­di­nom pro­šlog vi­je­ka i ka­sni­je, ni­ko ni­ko­ga ni­je pi­tao da li mo­že po­sa­di­ti pal­mu na to mje­sto jer je to bio na­log vla­sti. Ta­ko se se ne­ke na­šle u pri­vat­nim dvo­ri­šti­ma i sa­da su „ni­či­ja bri­ga“. Dav­ne 1954. go­di­ne u jed­noj an­ke­ti Ri­san je pro­gla­šen naj­ljep­šom oba­lom od Ko­pra do Ul­ci­nja, vo­lje­li bi­smo da po ure­đe­no­sti bu­de­mo ra­me uz ra­me sa dru­gim pro­mor­skim gra­do­vi­ma i da Ri­san i da­lje bu­de mje­sto sa naj­ve­ćim bro­jem pal­mi u okru­že­nju“ po­ru­ču­je Og­nje­no­vić.

On je po­seb­no po­zvao Jav­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će Ko­tor da iza­đe u su­sret ovom za­htje­vu, jer, „ka­da či­ste dru­ge pal­me, mo­gu da oči­ste i osta­tak“, či­me će is­po­što­va­ti i one ko­ji su ih pri­je po­la vi­je­ka za­sa­di­li.

1 komentar

  1. Nijesu zapuštene samo palme u Risnu! Park u centru Risna je neuredan i zapušten. Stanovnike Risna treba da bude sramota zbog “ovakvog” izgleda Risna! Treba da se organizuju mladi i da dobrovoljnom akcijom urede centar Risna. Jer Risan je to, kao istorijski grad, zaslužio. Vjerujem da među mladima ima snage i volje da urede svoj grad, samo ih treba organizovati.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.