Festival vina i ukljeve u Virpazaru

U Virpazaru 10. I 11. decembra

Festival vina i ukljeve u Virpazaru
Festival vina i ukljeve u Virpazaru

Fe­sti­val vi­na i uklje­ve, ve­li­ka po­ljo­pri­vred­no-tu­ri­stič­ka i kul­tur­na ma­ni­fe­sta­ci­ja, bi­će odr­ža­na u Vir­pa­za­ru 10. i 11. de­cem­bra.

Otva­ra­nje fe­sti­va­la je u su­bo­tu u 11 sati, na­kon če­ga sli­je­di kul­tur­no – umjet­nič­ki pro­gram, u ko­jem uče­stvu­ju Zdrav­ko Đu­ra­no­vić, KUD „Je­din­stvo”, Aca Lu­kas, An­dri­ja­na Bo­žo­vić. Bi­će odr­ža­na i iz­lo­žba fo­to­gra­fi­ja pod na­zi­vom „Zla­to iz Je­ze­ra”, za­tim re­ga­ta ka­ja­ka­ša, a bi­će do­di­je­lje­ne i na­gra­de za pje­smu o vi­nu.

Dru­gog da­na fe­sti­va­la, u ne­dje­lju, na pro­gra­mu su iz­vo­đa­či KUD „Ru­mi­ja”, KUD „Sve­ti Jo­van Vla­di­mir”, Ja­dran­ka Bar­jak­ta­ro­vić, „Aka­de­mia” bend, „Ka­ta­pult”, „Zvu­ci gu­sa­la”. Bi­će do­di­je­lje­ne i na­gra­de za naj­bo­lja vi­na.

Or­ga­ni­za­to­ri su, kao i sva­ke go­di­ne, Mje­sna za­jed­ni­ca Crm­ni­ca, Udru­že­nje vi­no­gra­da­ra i vi­na­ra Crm­ni­ce i „Da­ni Ska­dar­skog je­ze­ra”, a pod po­kro­vi­telj­stvom Op­šti­ne Bar i Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Bar.

 

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.