Bar – Severina i Bajaga za Novu godinu

Bar
Bar

Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Bar i Op­šti­na Bar dru­gu go­di­nu za­re­dom or­ga­ni­zu­ju ,,Bar­ski no­vo­go­di­šnji he­pe­ning” na Tr­gu Vla­di­mi­ra i Ko­sa­re.

He­pe­ning će tra­ja­ti od 26. de­cem­bra do 2. ja­nu­a­ra, a zvi­je­zda no­vo­go­di­šnje no­ći bi­će hr­vat­ska pop zvijezda Se­ve­ri­na.

U pro­gra­mu će uče­stvo­va­ti iz­vo­đa­či raz­li­či­tih mu­zič­kih žan­ro­va (et­no, na­rod­ne, rep, pop i rok) iz Ba­ra, Cr­ne Go­re i re­gi­o­na.

Do­ček No­ve go­di­ne po­či­nje 31. de­cem­bra u 13 sa­ti pro­gra­mom za naj­mla­đe ko­ji će uži­va­ti u per­for­man­su Šan­ta Pan­te.

Od 20 sa­ti na­stu­pa bar­ski sa­stav „Ka­ta­pult”, a u No­vu go­di­nu po­sje­ti­o­ce će uve­sti Se­ve­ri­na. Sla­vlje se na­sta­vlja i 1. ja­nu­a­ra kon­cer­ti­ma lo­kal­nog ben­da „Aka­de­mia”, a na­kon bar­skih ro­ke­ra na sce­nu iz­la­ze „Ba­ja­ga i in­struk­to­ri”.

Fi­nan­sij­ska kon­struk­ci­ja za sve iz­vo­đa­če, s kom­plet­nim pro­mo­tiv­nim ak­tiv­no­sti­ma za­o­kru­že­na na oko 75.000 eura.

Na tr­gu će, kao i pro­šle go­di­ne, bi­ti po­sta­vlje­ni štan­do­vi gdje će po­sje­ti­o­ci mo­ći da de­gu­sti­ra­ju i ku­pe spe­ci­ja­li­te­te ka­rak­te­ri­stič­ne za bar­sko pod­ne­blje.

Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.