Žitelji Luštice ogorčeni zbog konstantnih problema u napajanju električnom energijom

Luštica
Luštica

Oko 300 sta­ro­sje­dje­la­ca iz pet­na­e­stak se­la i za­se­la­ka na po­lu­o­str­vu Lu­šti­ca na mu­ka­ma su zbog lo­še elek­trič­ne in­fra­struk­tu­re, zbog ko­je su za Bad­nje ve­če i dva da­na Bo­ži­ća, kao i 12. i 13. ja­nu­a­ra, usljed vre­men­skih ne­pri­li­ka osta­li bez stru­je. Ni­ske tem­pe­ra­tu­re pro­u­zro­ko­va­le su i kva­ro­ve na hi­dro­fo­ri­ma, s ob­zi­rom na to da ovo po­lu­o­str­vo ko­je pri­pa­da op­šti­ni Her­ceg No­vi, ne­ma ri­je­še­no pi­ta­nje vo­do­snab­di­je­va­nja, te se mje­šta­ni snab­di­je­va­ju po­mo­ću bi­sti­jer­ni. Mje­šta­ni, oko še­zde­set po­ro­di­ca, sma­tra­ju da su „zad­nja ru­pa na svi­ra­li“, jer se nad­le­žni ne oda­zi­va­ju na nji­ho­ve ape­le za po­moć.

– Ove go­di­ne u vi­še na­vra­ta je do­la­zi­lo do vi­še­dnev­nog ne­stan­ka stru­je na po­lu­o­str­vu Lu­šti­ca. Sa sva­kom ki­šom, od po­čet­ka zi­me do­la­zi­lo je do ne­stan­ka stru­je. Na­rav­no, ovo ni­je po­sle­di­ca vi­še si­le i ne­vre­me­na, već is­klju­či­vo lo­šeg odr­ža­va­nja, ne­ra­da i ja­va­šlu­ka. Iako smo u vi­še na­vra­ta pro­šlog lje­ta sla­li do­pi­se na­vo­de­ći lo­ka­ci­je s vi­še sta­rih i tru­lih stu­bo­va ni­sko­na­pon­ske mre­že ko­je bi tre­ba­lo za­mi­je­ni­ti, ma­lo je šta ura­đe­no. Na do­pi­se ni­smo ni­kad do­bi­li od­go­vor, ka­že za „Dan” Jo­van Mo­ric, pred­sjed­nik MZ Lu­šti­ca. Is­ti­če da, iako su po se­li­ma po­sta­vlje­ni no­vi stu­bo­vi, na njih ni­je pre­ne­se­na ni­sko­na­pon­ska mre­ža, što do­ku­men­tu­je fo­to­gra­fi­jom s te­re­na.

-Vi­še se ra­di o ne­do­stat­ku do­bre vo­lje ne­go o ne­do­stat­ku fi­nan­sij­skih sred­sta­va. Re­ci­mo, na iz­le­ti­štu Ža­njic, za ni­sko­na­pon­sku mre­žu umje­sto stu­bo­va slu­že sta­bla ma­sli­na, ob­ja­šnja­va Mo­ric.

Ve­za­no za „pra­znič­ne“ pre­ki­de u na­pa­ja­nju elek­trič­nom ener­gi­jom, gdje se ra­di­lo okva­ro­vi­ma na da­le­ko­vo­du, ka­že da su eki­pe Elek­tro­di­stri­bu­ci­je do­šle tek na­red­nog da­na u po­po­dnev­nim ča­so­vi­ma.

Herceg-Novi-Luštica
Herceg-Novi-Luštica

-Ka­ko mrak pa­da u 17 ča­so­va, lo­gič­no je da i ni­je mo­gu­će na­ći kvar na da­le­ko­vo­du u ta­ko krat­kom vre­me­nu. Da je eki­pa do­šla od­mah uju­tro, vje­ro­vat­no bi bi­la dru­ga­či­ja si­tu­a­ci­ja. Naj­go­re su pro­šle po­ro­di­ce sa ma­lom dje­com, ka­že Mo­ric uz ob­ja­šnje­nje da u Elek­tro­di­stri­bu­ci­ji da­ju pred­nost po­prav­ka­ma u Her­ceg No­vom, a da im je Lu­šti­ca spo­red­na.

-MZ Lu­šti­ca je ove go­di­ne tra­ži­la od Op­šti­ne Her­ceg No­vi da obez­bi­je­de sred­stva za iz­grad­nju jav­ne ra­svje­te i po­prav­ku pu­ta Oblat­no – Mar­da­ri (ko­ji je u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju), pa se na­da­mo da će naš za­htjev bi­ti uva­žen. Pri­mje­ra ra­di, u po­sled­nje tri go­di­ne na pod­ruč­ju Lu­šti­ce je na­pla­će­no 240 hi­lja­da eura sa­mo za ko­mu­nal­no opre­ma­nje ze­mlji­šta, do­da­je Mo­ric.
Da­le­ko­vod ko­ji vo­di pre­ma Lu­šti­ci na­ro­či­to je pod­lo­žan pri­rod­nim uti­ca­ji­ma. Na Lu­šti­ci ima 40 km va­zdu­šne mre­že, a sa­mi krak pre­ma po­lu­o­str­vu je dug 11 ki­lo­me­ta­ra, ka­žu u CE­DIS-u. Tvr­de da ra­de na po­bolj­ša­nju elek­tro­di­stri­bu­tiv­ne mre­že.

-Tra­fo­sta­ni­ca TS 35/10kV Pr­žno u Tiv­tu u cje­lo­sti je re­kon­stru­i­sa­na. Če­ka se njen teh­nič­ki pri­jem. Ona elek­trič­nom ener­gi­jom na­pa­ja po­lu­o­str­vo Lu­šti­ca, i ti­vat­ski i her­ceg­nov­ski dio. Taj va­žan pro­je­kat Cr­no­gor­skog elek­tro­di­stri­bu­tiv­nog si­ste­ma po­ve­ća­će po­u­zda­nost si­ste­ma a ti­me i na­pa­ja­nje Lu­šti­ce. U okvi­ru ugo­vo­re­nih ra­do­va, za­mi­je­nje­na su 35. i 10. ki­lo­volt­na po­stro­je­nja i ugra­đe­na dva tran­sfor­ma­to­ra od po 8 MVA. Na tom pod­ruč­ju je, kao što je po­zna­to, pla­ni­ra­na iz­grad­nja tu­ri­stič­kih kom­plek­sa vi­so­ke ka­te­go­ri­je. CE­DIS, pre­ma za­ko­nu, svo­jom mre­žom pra­ti raz­voj dr­ža­ve i svo­je pla­no­ve ra­di i uskla­đu­je na osno­vu do­sta­vlje­nih lo­kal­nih i dr­žav­nih pro­jek­to­va­nih, ur­ba­ni­stič­kih pla­no­va. To je ura­đe­no i sa do­sta­vlje­nim pro­jek­ti­ma raz­vo­ja Lu­šti­ce ko­je CE­DIS ade­kvat­no pra­ti u svim nje­go­vim fa­za­ma iz­grad­njom mre­že, na­vo­de iz CE­DIS-a.

Luštica - Foto Anton Marković Gula
Luštica – Foto Anton Marković Gula

Ta­o­ci in­ve­sti­to­ra

-Je­di­na ve­ća in­ve­sti­ci­ja CE­DIS-a (Cr­no­gor­ski elek­tro­di­stri­bu­tiv­ni si­stem) u Lu­šti­ci je iz­grad­nja no­ve tra­fo­sta­ni­ce u Klin­ci­ma, za ko­ju tre­ba po­lo­ži­ti kabl is­pod mo­ra do Her­ceg No­vog, ta­ko da ona za­sad ne slu­ži ni­če­mu. Kad će to bi­ti za­vr­še­no i ka­da će lo­kal­no sta­nov­ni­štvo vi­dje­ti ko­rist od nje, te­ško je re­ći. Kad je ri­ječ o ve­li­kim in­ve­sti­to­ri­ma na Lu­šti­ci (dio ko­ji pri­pa­da Her­ceg No­vom), sma­tram da smo mi nji­ho­vi ta­o­ci. Svi če­ka­ju da do­đe ne­ki ve­li­ki in­ve­sti­tor ko­ji će na­pra­vi­ti kom­plet­nu in­fra­struk­tu­ru (put, vo­do­vod, stru­ja) i dok on ne do­đe, na Lu­šti­ci se ne ula­že ni­šta. Ta­kva si­tu­a­ci­ja tra­je već go­di­na­ma, a o lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu, nji­ho­vim po­tre­ba­ma i ma­lim sit­nim pred­u­zet­ni­ci­ma ne vo­di se ra­ču­na. Opis si­tu­a­ci­je na Lu­šti­ci naj­bo­lje ilu­stru­je sli­ka glav­nog pri­sta­ni­šta na Ža­nji­ca­ma. Ono se pri­je lje­ta ma­lo na­šmin­ka, i to je to, is­ti­če Mo­ric.

Tra­fo­sta­ni­ca u Klin­ci­ma

U CE­DIS-u is­ti­ču da su u za­vr­šnoj fa­zi i ra­do­vi na iz­grad­nji tra­fo­sta­ni­ce TS 35/10KV Klin­ci u Her­ceg No­vom, sa ko­je će Lu­šti­ca ima­ti mo­guć­nost na­pa­ja­nja.
-Pre­la­zi se sa ra­di­jal­nog na­pa­ja­nja i for­mi­ra se pr­sten i na taj na­čin se po­u­zda­nost vi­še­stru­ko po­ve­ća­va. Re­a­li­za­ci­jom ovog, 2,2 mi­li­o­na eura vri­jed­nog pro­jek­ta, znat­no će se po­bolj­ša­ti pri­li­ke i stvo­ri­ti neo­p­hod­ne pret­po­stav­ke za pri­klju­če­nje no­vih po­tro­ša­ča na her­ceg­nov­skom di­je­lu po­lu­o­str­va Lu­šti­ca. TS 35/10 Klin­ci pla­ni­ra­mo da pu­sti­mo u rad sre­di­nom ove go­di­ne, sa­op­šte­no nam je iz CE­DIS-a.

/M.D.Po­po­vić . Dan/

1 komentar

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.