Zaplovila „Gondola ljubavi“…

Risan - "Gondola ljubavi" Mihaila Ognjenovića zaplovila...

 

Dr­ve­na gon­do­la, „Gondola ljubavi“, koja spaja bračne parove, Mi­ha­i­la Og­nje­no­vi­ća iz Ri­sna, 80-go­di­šnjeg ka­pe­ta­na du­ge plo­vid­be u pen­zi­ji, sve­ča­noje po­ri­nu­ta sa oba­le Sta­re Sla­ni­ce – Risan, u su­bo­tu, a čast da se u njoj voze i da na­pra­ve pr­ve za­ve­sla­je ima­li su parovi, iz Vrbasa Martin Bošković i Jelena Duletić, kao drugi par Marko Radonić i Balančić Tina iz Kotora i kao treći par koji je želio da ojača bračnu zajednicu bili su Renata i Milorad Krivokapić iz Kotora.

Or­ga­ni­za­tor, manifestacije Mihailo Ognjenović u sa­rad­nji sa NVO ,,Že­ne Ri­sna” pri­pre­mio je bo­gat i ra­zno­vr­stan pro­gram, što ovaj do­ga­đaj na dvi­je pon­te pre­tvorilo u pra­vi spek­takl, jer kapetan Og­nje­no­vić že­li da, po­red bo­kelj­ske tra­di­ci­je dr­ve­nih bar­ki is­tak­ne zna­čaj in­sti­tu­ci­je bra­ka.

„U na­mje­ri da tra­di­ci­ji „gon­do­le lju­ba­vi” ­dam no­tu ozbilj­no­sti, or­ga­ni­zo­vao sam i re­ga­tu drve­nih bar­ki na je­dra, dok su zva­ni­ce i go­sti sa broda, ima­li pri­li­ku da pra­te tok re­ga­te i obi­đu Ri­san­ski za­liv.Učestvovalo je 12 drvenih barki. Želim da afir­mi­šem sta­re do­bre vri­jed­no­sti tako da su i na­gra­de za uče­sni­ke re­ga­te, maketa gondole i barke od dr­ve­ta rad me­štra Edu­ar­da Bigaia iz Her­ceg No­vog“ – kazao je za Boka News Mihailo Ognjenović.

Oduševljene brojne posjetioce i zvanice, zabavljao je mu­zič­ki an­sam­bla „Šku­ri­ban­da” iz Ko­to­ra, posluženi su spe­ci­ja­li­te­ti iz Ri­sna i Bo­ke, održana je iz­lo­žba eks­po­na­ta je­dre­nja­ka, dr­ve­nih bar­ki i gon­do­la, slika, sa uče­sni­ci­ma iz Tiv­ta, Her­ceg No­vog i Sto­li­va. Manifestaciji su prisustvovala i djeca JU Dječji dom “Mladost” iz Bijele.

Gondola ljubavi
Gondola ljubavi

Pobjednik regate je Miloš Vukićević iz Herceg-Novog, a kao najmlađi učesnik je­dri­li­ča­r nagrađen je Ilija Marković iz Tivta.

Kapetan Ognjenović je pri­je 61 go­di­ne od sto­la­ra Jo­va Po­po­vi­ća iz Ri­sna ku­pio gon­do­lu, ko­ju je pro­šlog lje­ta re­kon­stru­i­sao Bog­do Bi­la­fer, 70-go­di­šnji čam­čar (ka­la­fat) iz Str­pa. Od 1954. do 2006. go­di­ne, ka­da je pr­vi put re­kon­stru­i­sa­na, ona je spo­ji­la 24 pa­ra iz svih re­pu­bli­ka biv­še Ju­go­sla­vi­je i od ta­da na­sta­vlja svo­ju mi­si­ju. Mihailo Og­nje­no­vić že­li da ova ma­ni­fe­sta­ci­ja u Ri­snu po­sta­ne tra­di­ci­o­nal­na.

Više na fotografijama Nenada Mandića i Zorana Nikolića.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.