Uskoro otva­ra­nje pje­šač­ko – bi­ci­kli­stič­ke sta­ze u okvi­ru re­kre­a­tiv­ne zo­ne u za­le­đu Her­ceg No­vog

Bike razgledanje-foto Agencija za razvoj i zaštitu Orjena
Bike razgledanje-foto Agencija za razvoj i zaštitu Orjena

Zva­nič­no otva­ra­nje pje­šač­ko – bi­ci­kli­stič­ke sta­ze u okvi­ru re­kre­a­tiv­ne zo­ne u za­le­đu Her­ceg No­vog pla­ni­ra­no je do 20. de­cem­bra.

Pre­ma ri­je­či­ma Želj­ka Star­če­vi­ća, di­rek­to­ra Agen­ci­je za raz­voj i za­šti­tu Or­je­na, na sta­rom pu­tu pre­ma Ka­me­nom iz­gra­đe­na je sta­za u du­ži­ni od 1.700 me­ta­ra sa pro­prat­nim sa­dr­ža­ji­ma i ure­đe­na šet­ni­ca kroz Ko­to­bi­lje. Osim to­ga, pro­je­kat je do­pu­njen po­sta­vlja­njem no­vih in­fo -ta­bli za pla­nin­ski bi­ci­kli­zam na ši­rem pod­ruč­ju op­šti­ne.
-Pri kra­ju je iz­grad­nja sta­ni­ce za ren­ti­ra­nje bi­ci­ka­la na auto­bu­skom sta­ja­li­štu na sta­rom pu­tu. Na­ba­vlje­no je de­se­tak spe­ci­jal­nih bi­ci­ka­la opre­mlje­nih za pla­nin­ski bi­ci­kli­zam. Po­sta­vlje­na je put­na sig­na­li­za­ci­ja sa smje­ko­ra­zi­ma duž ci­je­le sta­ze. Oče­ku­je­mo da će­mo po­sled­nje pri­pre­me za­vr­ši­ti na vri­je­me i re­kre­a­tiv­nu zo­nu otvo­ri­ti do 20. de­cem­bra, ka­zao je Star­če­vić.

On je pod­sje­tio da je pro­je­kat re­a­li­zo­van uz po­dr­šku lo­ka­ne sa­mo­u­pra­ve, Agen­ci­je za iz­grad­nju i raz­voj gra­da, Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je, MZ Ka­me­no i dru­gih su­bje­ka­ta.

Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost pro­jek­ta iz­no­si oko 36.000 eura, od če­ga je UNDP do­ni­rao oko 15.000 eura u okvi­ru re­a­li­za­ci­je pro­jek­ta ni­sko­kar­bon­skog tu­ri­zma, sma­nje­nja CO 2 u at­mos­fe­ri.

Na vi­di­kov­ci­ma su po­sta­vlje­ne klu­pe, ka­ko bi po­sje­ti­o­ci­ma uči­ni­li do­stup­ni­ja mje­sta oda­kle se pru­ža li­jep po­gled na ci­je­lu Bo­ku i za­liv.

In­fo – ta­ble za pla­nin­ski bi­ci­kli­zam ovih da­na su po­sta­vlje­ne u bli­zi­ni glav­ne auto­bu­ske sta­ni­ce, u Su­to­ri­ni pre­ko pu­ta ben­zin­ske sta­ni­ce „Lu­ko­il“, u Ka­me­na­ri­ma kod in­fo – punk­ta TO, na­kon skre­ta­nja od kru­žnog to­ka u Me­lji­na­ma pre­ma Po­di­ma, na pri­la­zu re­kre­a­ci­noj zo­ni Ko­to­bilj, na pu­tu za Tre­bi­nje na do­njoj ula­znoj ram­pi za pje­šač­ko – bi­ci­kli­stič­ku sta­zu i kod bu­du­će sta­ni­ce za ren­ti­ra­nje bi­ci­ka­la na Ka­me­nom.

-Ura­đen je mo­stić, ogra­da, pre­o­sta­je još ne­ko­li­ko da­na po­sla na hor­ti­kul­tur­nom ure­đe­nju i pro­ši­re­nju pri­la­za Ko­to­bilj­skom iz­vo­ru. Ima­mo dra­go­cje­nu po­moć Ko­mu­nal­no-stam­be­nog pred­u­ze­ća, a nji­ho­vi za­po­sle­ni sa­de re­zni­ce ru­zma­ri­na i la­van­de. Ove dvi­je bilj­ke pri­pa­da­ju lo­kal­noj ve­ge­ta­ci­ji i ko­lo­ri­tu i ukla­pa­ju se u po­sto­je­ći am­bi­jent, ka­zao je Star­če­vić.

Izvorwww.dan.co.me
Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.