Tivat – Gradska plaža u fokusu

Tivat - Gradska plaža
Tivat – Gradska plaža

Glav­na te­ma sa­stan­ka Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­ma za pra­će­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne opštine Tivat koji je održan prošle sedmice, bi­la je pri­stup grad­skoj pla­ži ko­ja je lje­tos pre­tvo­re­na u ho­tel­sku.

Za­jed­nič­ka kon­sta­ta­ci­ja pred­stav­ni­ka Op­šti­ne i JP “Mor­sko do­bro” je da se mo­gu­ći iz­laz iz ovog pro­ble­ma za sle­de­ću se­zo­nu pro­na­đe kroz za­htjev za iz­mje­nu pla­na obje­ka­ta privreme­nog ka­rak­te­ra ko­ji tre­ba upu­ti­ti Mi­ni­star­stvu odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma, da bi se omo­gu­ćio neo­me­ta­ni pri­stup di­je­lu oba­le.

Mo­ra­ju se uva­ži­ti ugo­vo­ri ko­je su o za­ku­pu ovog di­je­la oba­le sa JP “Mor­sko do­bro” pot­pi­sa­le upra­ve obli­žnjih ho­te­la, ali i in­te­re­si gra­đa­na. Pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Sne­ža­na Ma­ti­je­vić upu­ti­la je mol­bu JP “Mor­sko do­bro” da se za sle­de­ću go­di­nu obez­bi­je­di ade­kvat­na pri­stup­na ram­pa ko­ja bi omo­gu­ći­la jed­no­sta­van do­la­zak do vo­de oso­ba­ma sa in­va­li­di­te­tom i oso­ba­ma sma­nje­ne po­kre­tlji­vo­sti – sa­op­šte­no je na­kon sa­stan­ka.

Di­rek­to­ri­ca Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ti­vat Ber­nar­da Mo­škov se­zo­nu je oci­je­ni­la uspje­šnom, na osno­vu po­da­ta­ka o vi­si­ni na­pla­te bo­ra­vi­šne tak­se. U ovoj go­di­ni, za­ključ­no sa 19. av­gu­stom, na­pla­će­no je 192.675 eura po ovom osno­vu što je 39,5 od­sto vi­še u od­no­su na pro­šlu go­di­nu, uz na­po­me­nu da je bo­ra­vi­šna tak­sa od 1.ja­nu­a­ra po­ve­ća­na na 0,9 eura. Cr­no­gor­ski kol -cen­tar re­gi­stro­vao je de­vet pri­tu­žbi go­sti­ju sa te­ri­to­ri­je op­šti­ne Ti­vat, a od­no­si­le su se na gla­snu mu­zi­ku u ka­snim ve­čer­njim ili u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma, na ne­lju­ba­znost po­je­di­nih slu­žbe­ni­ka, vi­so­ke ci­je­ne tak­si uslu­ga, ali i na ne­či­sto­ću po­je­di­nih obje­ka­ta i dje­lo­va gra­da.

-Po­seb­na pa­žnja bi­la je usmje­re­na na zid i tro­to­ar kod pla­že Mo­vi­da u Kr­to­li­ma, gdje po­sto­ji opa­snost od po­ja­ve kli­zi­šta. S tim u ve­zi Op­šti­na Ti­vat će vla­sni­ku na­lo­ži­ti pred­u­zi­ma­nje hit­nih mje­ra, ka­ko bi se iz­bje­gle te­že po­sle­di­ce. Op­šti­na Ti­vat upu­ću­je apel gra­đa­ni­ma da ne par­ki­ra­ju auto­mo­bi­le na tro­to­a­ru uz zid ovog pla­žnog ba­ra, već da to či­ne na pro­sto­ru pred­vi­đe­nom za par­king, na­vo­di se u sa­op­šte­nju.

Sa­stan­ku su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci or­ga­na lo­kal­ne upra­ve, Upra­ve za in­pek­cij­ske po­slo­ve, Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Ti­vat, Upra­ve po­li­ci­je, je­di­ni­ce Gra­nič­ne po­li­ci­je, JP Mor­sko do­bro, Aero­dro­ma Cr­ne Go­re, Vo­do­vo­da i ka­na­li­za­ci­je Ti­vat, Ko­mu­nal­nog Ti­vat, Udru­že­nja pred­u­zet­ni­ka Ti­vat i Ra­di­ja ‘’Ti­vat’’.

Po­sled­nji sa­sta­nak Ko­or­di­na­ci­o­nog ti­ma za pra­će­nje se­zo­ne u ovoj go­di­ni za­ka­zan je za po­če­tak sep­tem­bra, na­kon če­ga će usli­je­di­ti kra­ća zim­ska pa­u­za. Već na pro­lje­će tim će po­če­ti s ra­dom- sa­op­šti­li su iz Op­šti­ne tivat.

Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.