Tekst sporazuma oko Prevlake još nije usaglašen

Mamula i Prevlaka - Foto Boka News
Mamula i Prevlaka – Foto Boka News

Ko­na­čan pred­log tek­sta po­seb­nog spo­ra­zu­ma ko­jim bi se Hr­vat­ska i Cr­na Go­ra za­jed­nič­ki obra­ti­le Me­đu­na­rod­nom su­du prav­de u Ha­gu ve­za­no za pi­ta­nje Pre­vla­ke još ni­je usa­gla­šen, iz Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja (MVPEI), sa­op­šte­no je podgoričkom Da­n – u.

Iz tog re­so­ra na­vo­de da se ta­kav pred­log mo­že usko­ro oče­ki­va­ti. Dvi­je stra­ne su tim po­vo­dom u stal­noj i in­ten­ziv­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji, uz oče­ki­va­nje da usko­ro bu­du usa­gla­še­ni i jav­no­sti pre­do­če­ni de­ta­lji ovog spo­ra­zu­ma –na­vo­de iz MVPEI.

Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić i nje­gov ta­da­šnji hr­vat­ski ko­le­ga Ivo Sa­na­der po­sti­gli su 2008. go­di­ne do­go­vor da otvo­re­no pi­ta­nje gra­ni­ce iz­me­đu dvi­je ze­mlje na pod­ruč­ju Pre­vla­ke bu­de ri­je­še­no pred Me­đu­na­rod­nim su­dom prav­de u Ha­gu ako se do rje­še­nja ne do­đe bi­la­te­ral­no. Od ka­da je for­mi­ra­na ko­mi­si­ja za raz­gra­ni­če­nje, ko­ja ima de­set čla­no­va, ni­je bi­lo ni­ka­kvih de­talj­ni­jih in­for­ma­ci­ja o nje­nom ra­du i sta­tu­su pre­go­vo­ra sa Hr­vat­skom o raz­gra­ni­če­nju.

Na­kon rat­nih su­ko­ba, Pre­vla­ku su pre­u­ze­le Uje­di­nje­ne na­ci­je, či­ji su po­sma­tra­či na tom pod­ruč­ju osta­li do 2002. go­di­ne. Ta­da je utvr­đen Pri­vre­me­ni pro­to­kol o Pre­vla­ci, pre­ma ko­jem Hr­vat­ska ima kop­ne­ni dio po­lu­o­str­va i mor­ski po­jas ula­za u Bo­ku od ne­kih 550 me­ta­ra, dok je dio akva­to­ri­ju­ma uz li­je­vu oba­lu po­lu­o­str­va ko­ji gle­da pre­ma Bo­ki pro­gla­šen „ni­či­jim mo­rem”

Taj pro­to­kol va­ži i da­nas, a cr­no­gor­ski zva­nič­ni­ci su vi­še pu­ta na­ja­vlji­va­li iz­ra­du plat­for­me o de­fi­ni­sa­nju ko­nač­ne gra­ni­ce sa Hr­vat­skom, te da će, po­red ge­o­stra­te­ških in­te­re­sa, vo­di­ti ra­ču­na i o eko­nom­skim in­te­re­si­ma, ko­ji uklju­ču­ju ko­ri­šće­nje mo­ra i even­tu­al­nih pod­mor­skih na­la­zi­šta.

Izvorwww.dan.co.me
Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.