TAA – Kazneni penali zbog Pina

Zbog pro­bi­ja­nja ro­ko­va re­kon­struk­ci­je grad­skog še­ta­li­šta Pina u Tivtu, NVO „Ti­vat­ska an­ti­ko­rup­cij­ska ak­ci­ja“ za­tra­ži­la je od Op­šti­ne Ti­vat da iz­vo­đa­ču radova, nik­šić­koj fir­mi „Er­lang“, ak­ti­vi­ra ban­kar­ske ga­ran­ci­je.

Iz Ti­vat­ske an­ti­ko­rup­cij­ske ak­ci­je (TAA) na­gla­ša­va­ju “da uko­li­ko se ne ak­ti­vi­ra­ju ban­kar­ske ga­ran­ci­je, tj. ne na­pla­te kazneni pe­na­li, a ve­ći­na ar­gu­me­na­ta su na stra­ni Op­šti­ne Ti­vat, ne­mi­nov­no se otva­ra sum­nja u mo­guć­nost ko­rup­ci­je”.

„Po­sta­vlja se pi­ta­nje za­što bi se ne­ko­me opro­sti­lo oko 130.000 eura. U ugo­vo­ru iz­me­đu Op­šti­ne Ti­vat i „Er­lan­ga“ sto­ji da je iz­vo­đač „du­žan na­ru­či­o­cu na ime ugo­vo­re­ne ka­zne pla­ti­ti pe­na­le 2,0 pro­mi­la od ugo­vo­re­ne ci­je­ne ra­do­va za sva­ki dan pre­ko­ra­če­nja ugo­vo­re­nog ro­ka za­vr­šet­ka objek­ta. Vi­si­na ugo­vo­re­ne ka­zne ne mo­že pre­ći 10 od­sto od ugo­vo­re­ne ci­je­ne ra­do­va. Iz­nos ugo­vo­ra je 1.301.796,00 eura. Na kra­ju čla­na 17. Ugovora na­vo­di se da pla­ća­nje ugo­vo­re­ne ka­zne (pe­na­la) ne oslo­ba­đa iz­vo­đa­ča oba­ve­ze da u cje­lo­sti za­vr­ši i pre­da na upo­tre­bu ugo­vo­re­ni obje­kat. Re­kon­struk­ci­ja Pi­na mo­gla i mo­ra­la se za­vr­ši­ti u ro­ku od 270 da­na ko­li­ko je bi­lo pla­ni­ra­no. Op­šti­na Ti­vat mo­ra na­pla­ti­ti pe­na­le, pa ne­ka iz­vo­đač ra­do­va to ospo­ri na nad­le­žnom su­du, i iz­vo­li da do­ka­že da ni­je kriv za pre­ko­ra­če­nje ro­ka..” – kazo je za Boka News, Miomir Abović iz TAA.

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.