Suvenirima povezuju Južne Dinaride

Suvenirima povezuju Južne Dinaride
Suvenirima povezuju Južne Dinaride

Iz­ra­da auten­tič­nih su­ve­ni­ra Ju­žnih Di­na­ri­da te­ma je o ko­joj su or­ga­ni­zo­va­ne tri ra­di­o­ni­ce u ko­ji­ma su se u ho­te­lu „Mag­no­li­ja“ u Tiv­tu oku­pi­le kre­a­tiv­ne že­ne iz Bo­ke Ko­tor­ske, Ko­la­ši­na, Pod­go­ri­ce, Ba­ra, Sa­ra­je­va, Ča­plji­ne i Fo­če.

U part­ner­stvu Cen­tra za za­šti­tu i pro­u­ča­va­nje pti­ca, Eko­nom­skog fa­kul­te­ta Sa­ra­je­vo, Op­šti­ne Plu­ži­ne i NVO ,,Eko Bo­ka’’ Her­ceg No­vi, od 25. do 27. ok­to­bra po­la­zni­ce ra­di­o­ni­ca ima­le su pri­li­ku da uz vr­sne tre­ne­re na­u­če vje­šti­ne iz­ra­de ru­ko­tvo­ri­na.

Odr­ža­ne su ra­di­o­ni­ca za iz­ra­du sa­pu­na i pri­rod­ne ko­zme­ti­ke, ko­ju je vo­di­la Ka­ti­ca Volf, aro­ma­te­ra­pe­ut­ki­nja iz Za­gre­ba, ko­ja je ste­kla ser­ti­fi­kat u uči­li­štu „Gal­ba­num”, za­tim, ra­di­o­ni­ca tka­nja Sve­tla­ne Živ­ko­vić, vla­sni­ce „Tkač­kog kut­ka” u Plje­vlji­ma, kao i ra­di­o­ni­ca za iz­ra­du ori­gi­nal­nih tor­bi i su­ve­ni­ra od re­ci­kli­ra­nog ma­te­ri­ja­la, ko­ju će vo­di­ti Gro­zda­na Bra­dvi­ca iz Ča­plji­ne, vla­sni­ca bren­da „Tan­gled by G.

Suvenirima povezuju Južne Dinaride
Suvenirima povezuju Južne Dinaride

Tro­dnev­na ra­di­o­ni­ca re­a­li­zuovana je u okvi­ru pro­jek­ta pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje „Eko i kul­tur­ni tu­ri­zam Ju­žnih Di­na­ri­da II“, ko­ji fi­nan­si­ra Evrop­ska uni­ja. Ovo je ma­la kop­ča jed­nog ve­ćeg pro­jek­ta, na­sta­vak pri­če ko­ja je za­po­če­ta još 2013. go­di­ne i ko­ja se ti­ca­la raz­vo­ja ne­kih po­nu­da tu­ri­stič­kih de­sti­na­ci­ja ko­je su ba­zi­ra­ne na za­šti­će­nim pod­ruč­ji­ma – sa bo­san­ske stra­ne to su Na­ci­o­nal­ni park Su­tje­ska i Park pri­ro­de Pu­to­vo bla­to, a sa na­še stra­ne Park pri­ro­de Pi­va i bu­du­će za­šti­će­no pod­ruč­je Or­je­na sa Bo­kom Ko­tor­skom, ob­ja­sni­le su Jo­va­na Ja­nju­še­vić, pro­jekt me­na­džer­ka u ime CZIP-a i Ka­ti­ca Vi­da­ko­vić i Sta­ne La­za­re­vić iz „Eko Bo­ke”.

M.D.P

Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.