Šišarka povrijedila šetača

INCIDENT U TIVATSKOM GRADSKOM PARKU

Čileanska jela
Čileanska jela

U ve­li­kom grad­skom par­ku u Tiv­tu pro­te­klih da­na iz neo­bja­šnji­vih raz­lo­ga po­če­le su da opa­da­ju ve­li­ke ši­šar­ke dr­ve­ta Či­le­an­ske je­le (Ara­u­ca­ria).

Zbog či­nje­ni­ce da pa­da­ju sa vi­si­ne i do 40 me­ta­ra, a do­sti­žu te­ži­nu i do pet ki­lo­gra­ma to pred­sta­vlja opa­snost po še­ta­če. Pri­je par da­na de­sio se slu­čaj da je ši­šar­ka pa­la na gla­vu gra­đa­ni­nu ko­ji je zbog ja­či­ne udar­ca ho­spi­ta­li­zo­van.

Iz Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća i Slu­žbe ze­le­ni­la ape­lu­ju na gra­đa­ne i tu­ri­ste da se kre­ću glav­nim sta­za­ma ka­ko se ta­kav slu­čaj ne bi po­no­vio, te po­ru­ču­ju da će u naj­sko­ri­je vri­je­me po­sta­vi­ti ta­ble sa upo­zo­re­nji­ma na mo­gu­će opa­sno­sti pri­li­kom šet­nje naj­ve­ćom ze­le­nom po­vr­ši­nom u gra­du.

Šišarka - foto Radio Tivat
Šišarka – foto Radio Tivat

U grad­skom par­ku po­sto­je dva sta­bla ove bilj­ke, ko­ja je ri­jet­ka na evrop­skom kon­ti­nen­tu, a po­ti­če iz Ju­žne Ame­ri­ke. To je iz­u­zet­no vri­jed­na vr­sta, ko­ja mo­že da do­seg­ne du­bo­ku sta­rost od pre­ko 2.000 go­di­na. Nje­ne ši­šar­ke obič­no pa­da­ju kra­jem sed­mog i po­čet­kom osmog mje­se­ca, me­đu­tim bi­lo je slu­ča­je­va ka­da su ši­ša­r­ke pa­da­le i po­čet­kom ju­na.

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.