Praznično ukrašavanje Kotora

 

U su­sret bo­žić­nim i no­vo­go­di­šnjim pra­zni­ci­ma u Ko­to­ru je po­če­lo ki­će­nje grad­skih uli­ca i tr­go­va. Di­rek­ci­ja za ure­đe­nje i iz­grad­nju Ko­to­ra ove go­di­ne je za po­prav­ku sta­rih i ku­po­vi­nu no­vih ukra­sa i ilu­mi­na­ci­ju, iz­dvo­ji­la pet hi­lja­da eura, a po­sao de­ko­ri­sa­nja tre­bao bi bi­ti okon­čan do kra­ja sed­mi­ce.

Meštar i Furešta kao i članovi  NVO “Karampane” intezivno ukrašavaju Stari grad.

Kićenje Kotora
Kićenje Kotora

Ove go­di­ne ki­će­nje gra­da po­vje­re­no je NVO „Ka­ram­pa­na“, u okvi­ru ma­ni­fe­sta­ci­je „Od „Bo­ži­ća do Bo­ži­ća“ či­ji su po­kro­vi­te­lji Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma i Op­šti­na Ko­tor.

Svi­je­tle­ću de­ko­ra­ci­ju već su do­bi­li stu­bo­vi jav­ne ra­svi­je­te duž grad­ske ri­ve, a na či­ta­vom pod­ruč­ju op­šti­ne bi­će ih de­ko­ri­sa­no ukup­no 90. Na ula­zu u Sta­ri grad po­sta­vlje­na je fi­gu­ra go­lu­ba, iz­nad glav­nih vra­ta tzv. pra­znič­na vi­nje­ta i jel­ka, a osvi­je­tljen je i dio be­de­ma kod ka­fa­ne „Doj­mi“.

Usli­je­di­će po­sta­vlja­nje ve­li­ke pri­rod­ne jel­ke (vi­so­ka pet i po me­ta­ra) na glav­nom grad­skom tr­gu, te dvi­je ma­nje na ula­zu u Sta­ri grad sa li­je­ve i de­sne stra­ne, dok će sa pre­ko 600 fi­gu­ra u ob­li­ku li­li­hi­pa, ko­je ruč­no ra­de čla­no­vi NVO „Me­štar i fu­re­šta“, bi­ti ukra­še­ni tr­go­vi i uli­ce. Ta­ko­đe, no­ve fi­gu­re sa led ra­svje­tom, bi­će po­sta­vlje­ne duž ma­gi­stral­nog pu­ta od Gur­di­ća do grad­ske lu­ke, a na cen­tral­nom stu­bu na ri­vi fi­gu­ra Dje­da Mra­za. Bi­će oki­će­no i Do­brot­sko še­ta­li­šte, dio Mo­ri­nja, a če­ti­ri jel­ke bi­će po­sta­vlje­ne na Pr­ča­nju, u Pe­ra­stu, Ri­snu iu Ra­da­no­vi­ći­ma. Pra­znič­no će bi­ti ukra­še­na i di­o­ni­ca ma­gi­stral­nog pu­ta pre­ma La­stvi Gr­balj­skoj. Jel­ka sa svi­je­tle­ćim ni­zo­vi­ma ove go­di­ne bi­će po­sat­vlje­na kod ben­zi­ske pum­pe „Vuk Pe­trol“ u Ška­lja­ri­ma.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.