Pomorski fakultet isplatio nastavnom kadru 120 hiljada eura više od …

Fakultet za pomorstvo Kotor

Po­mor­ski fa­kul­tet u Ko­to­ru, či­ji je de­kan Danilo Ni­ko­lić, is­pla­tio je na­kna­du na­stav­nom ka­dru ko­ji je ob­u­ča­vao po­mor­ce u iz­no­su od 231,2 hi­lja­de, što je za 120,2 hi­lja­de eura vi­še od do­zvo­lje­nog li­mi­ta za re­a­li­za­ci­ju pro­ce­sa obu­ke po­mo­ra­ca. Ta is­pla­ta je su­prot­na pra­vil­ni­ku o na­či­nu ko­ri­šće­nja sred­sta­va pri­ho­do­va­nih od ško­la­ri­na, sa tr­ži­šta i iz dru­gih iz­vo­ra. Ne­pra­vil­nost je kon­sta­to­va­na u iz­vje­šta­ju in­ter­nog re­vi­zo­ra, piše Dan.

In­ter­na re­vi­zi­ja je zbog ta­kve pri­mje­ne pra­vi­li­ni­ka, kao i zbog ne­tač­nog is­ka­za o spro­ve­de­nim na­bav­ka­ma ne­po­sred­nim spo­ra­zu­mom u vri­jed­no­sti ko­ja znat­no uti­če na tač­nost kon­so­li­do­va­nog iz­vje­šta­ja na ni­vou Uni­ver­zi­te­ta, da­la ne­ga­tiv­no mi­šlje­nje Po­mor­skom fa­kul­te­tu.

– Po­gre­šnim tu­ma­če­njem čla­na 6 uči­nje­na je ma­te­ri­jal­no zna­čaj­na gre­ška jer je is­pla­će­ni iz­nos na­kna­da ve­ći za 120,16 hi­lja­da eura. U pri­log re­vi­zor­skog sta­va za po­gre­šno tu­ma­če­nje pra­vil­ni­ka na Po­mor­skom fa­kul­te­tu je­ste či­nje­ni­ca da se isti akt kod dru­gih or­ga­ni­za­ci­o­nih je­di­ni­ca za isti si­stem pri­mje­nju­je dru­ga­či­je. Kao pri­mjer na­vo­di se Ma­šin­ski fa­kul­tet, gdje je za sva­ku ras­po­dje­lu sa­či­njen ob­ra­čun na na­čin da na­kna­da za an­ga­žo­va­nje ne pre­la­zi 50 od­sto od ukup­nog pre­o­sta­log di­je­la na­kon od­bit­ka oba­ve­ze za UCG i fond R – pi­še u na­la­zu in­ter­ne re­vi­zi­je za Po­mor­ski fa­kul­tet.

In­ter­ni re­vi­zor je iz­vje­štaj za­vr­šio u ju­lu, a Ni­ko­lić je ne­dav­no iza­bran za vr­ši­o­ca du­žno­sti rek­to­ra Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re (UCG). On je na toj po­zi­ci­ji za­mi­je­nio Rad­mi­lu Voj­vo­dić. Re­vi­zi­ja je kon­tro­lom na­mjen­ske po­tro­šnje sop­stve­nih sred­sta­va na Po­mo­r­skom fa­kul­te­tu utvr­di­la od­stu­pa­nja u pri­mje­ni pra­vil­ni­ka o na­či­nu ko­ri­šće­nja sred­sta­va pri­ho­do­va­nih od ško­la­ri­na, sa tr­ži­šta i iz dru­gih iz­vo­ra i pra­vil­ni­ka o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma u pe­ri­o­du od 23. fe­bru­a­ra do 2. de­cem­bra pro­šle go­di­ne. Ukup­no ostva­re­ni pri­hod od obu­ke po­mo­ra­ca u tom pe­ri­o­du iz­no­si 443,9 hi­lja­da, a is­pla­će­na na­kna­da za an­ga­žo­va­nje iz­no­si 231,15 hi­lja­da eura, što je 52,07 od­sto. Pra­vil­nom pri­mje­nom pra­vil­ni­ka, ka­ko je na­ve­de­no, ras­po­lo­ži­va sred­stva za na­kna­du tre­ba­lo je da iz­no­se 110,98 hi­lja­da eura, a ne 231,2 hi­lja­de ko­li­ko je is­pla­će­no.

– Spro­ve­de­nim na­či­nom ras­po­dje­le iz­o­sta­la je pra­vil­na pri­mje­na čla­na šest pra­vil­ni­ka o na­či­nu ko­ri­šće­nja sred­sa­tva pri­ho­do­va­nih od ško­la­ri­na, sa tr­ži­šta i iz dru­gih iz­vo­ra, po ko­jem se pre­o­sta­la sred­stva ko­ri­ste za tro­ško­ve re­a­li­za­ci­je, pri če­mu se pod tro­ško­vi­ma re­a­li­za­ci­je pod­ra­zu­mi­je­va­ju tro­ško­vi ma­te­ri­ja­la, opre­me i tro­ško­vi za­ra­de an­ga­žo­va­nih li­ca i osta­li tro­ško­vi. Tro­ško­vi za za­ra­de an­ga­žo­va­nih li­ca ne mo­gu iz­no­si­ti vi­še od 50 od­sto tro­ško­va re­a­li­za­ci­je po­sla. Iz na­ve­de­nog je ja­sno da su pre­o­sta­la sred­stva na­kon od­bi­ja­nja di­je­la za UCG i fond R utro­še­na za na­kna­du an­ga­žo­va­nim li­ci­ma, pri če­mu je iz­o­sta­la ras­po­dje­la di­je­la na tro­ško­ve ma­te­ri­ja­la, opre­me i osta­le tro­ško­ve – za­klju­ču­je se u na­la­zu in­ter­ne re­vi­zi­je.

Re­vi­zor je zbog utvr­đe­nje ma­te­ri­jal­no zna­čaj­ne gre­ške pre­po­ru­čio da se pri­li­kom ra­po­dje­le nov­ca od po­mo­ra­ca do­ne­se rje­še­nje na osno­vu ko­jeg će se suk­ce­siv­no uma­nji­va­ti re­al­na na­kna­da te­ku­ćeg pe­ri­o­da do vri­jed­no­sti ko­jom će se na­mi­ri­ti ma­te­ri­jal­na šte­ta.

Izvorwww.dan.co.me
Podijeli

1 komentar

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.