Otvorite granice za pustolovine

Đenovići
Đenovići

Aso­ci­ja­ci­ja za de­mo­krat­ski pro­spe­ri­tet „Zid” je  u Đe­no­vi­ći­ma odr­ža­la jav­nu pre­zen­ta­ci­ju, u okvi­ru pro­jek­ta „Otvo­ri­te gra­ni­ce za pu­sto­lo­vi­ne i no­ve mo­guć­no­sti pu­to­va­nja”.

Pri­sut­ni su ima­li pri­li­ku da se in­for­mi­šu o vo­lon­tu­ri­zmu, kao ino­va­ci­ji u za­jed­ni­ci, usmje­re­noj na tu­ri­ste ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni za ak­tiv­ni od­mor i upo­zna­va­nje de­sti­na­ci­je pu­tem di­rekt­nog so­ci­jal­nog kon­tak­ta i uče­stvo­va­nja u dru­štve­no- od­go­vor­nim pro­gra­mi­ma, a ko­ji je te­melj za raz­voj tu­ri­stič­kih pro­iz­vo­da ko­ji će pri­do­ni­je­ti atrak­tiv­no­sti gra­nič­nih pod­ruč­ja Hr­vat­ske i Cr­ne Go­re.

Kroz pro­je­kat „Otvo­ri­te gra­ni­ce za pu­sto­lo­vi­ne i no­ve mo­guć­no­sti pu­to­va­nja“ pred­vi­đe­ne su raz­li­či­te ak­tiv­no­sti pro­mo­ci­je vo­lon­tu­ri­zma, po­ve­zi­va­nja uče­sni­ka iz raz­li­či­tih sek­to­ra, ja­ča­nja nji­ho­vih ka­pa­ci­te­ta za raz­voj no­vih pro­gra­ma ko­ji se te­me­lje na dru­štve­nom pred­u­zet­ni­štvu.
Pro­gram tra­je 18 mje­se­ci, od 15.apri­la 2016. do 14.ok­to­bra 2017. go­di­ne.

Ko­or­di­na­to­ri pro­jek­ta su Udru­ga „MI“ iz Hr­vat­ske i ADP „Zid” iz Cr­ne Go­re, a part­ne­ri Udru­ga za raz­voj ci­vil­nog dru­štva „Bon­sai”, Udru­ga hr­vat­skih put­nič­kih agen­ci­ja i Op­šti­na Her­ceg No­vi.

Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.