Osmi pješački dan Kotor – Lovćen – Kotor – Vladimir i Dijana prvi na Jezerskom vrhu

Osmi pješački dan Kotor–Lovćen–Kotor 2016.
Osmi pješački dan Kotor–Lovćen–Kotor 2016.

Ul­tra­ma­ra­to­nac Vla­di­mir Kot pre­tr­čao je sta­zu du­gu 31 ki­lo­me­tar od Ko­to­ra do Nje­go­še­vog ma­u­zo­le­ja – Je­zer­skog vr­ha i na­zad za tri sa­ta i 36 mi­nu­ta i ti­me osvo­jio pr­vo mje­sto Osmog pje­šač­kog da­na Ko­tor–Lov­ćen–Ko­tor u ka­te­go­ri­ji tr­kač­ki ma­ra­ton ko­ja je uve­de­na ove go­di­ne. Ovaj ru­ski spor­ti­sta, ko­ji pet go­di­na ži­vi u Ba­ru i to­li­ko uče­stvu­je u ovoj ma­ni­fe­sta­ci­ji sa vi­so­kim pla­sma­nom, uspio je da pre­stig­ne mla­dog tak­mi­ča­ra Mi­lo­ša Kom­ne­ni­ća, čla­na Tri­a­tlon klu­ba Ko­tor, ko­ji je par ki­lo­me­ta­ra pri­je ci­lja pao od umo­ra. Ovaj ma­tu­rant-bro­do­ma­ši­nac Sred­nje po­mor­ske ško­le u Ko­to­ru ob­ja­snio nam je da je do­bio upa­lu mi­ši­ća, te je na ser­pen­ti­na­ma pao usled ne­iz­dr­ži­vih gr­če­va u no­ga­ma. Kom­ne­nić je uspio na­kon uspo­na na 1.649 m.n.v. na vrh Lov­će­na, na cilj „Cr­no­gor­ski pa­zar” (sje­ver­na grad­ska vra­ta), na pje­nu od mo­ra stig­ne dru­gi, se­dam mi­nu­ta po­sli­je Ko­ta. Tre­će­pla­si­ra­ni sa vre­me­nom od tri sa­ta i 59 mi­nu­ta bio je Dra­gan Jo­va­no­vić, pre­ka­lje­ni tri­a­tlo­nac iz Ko­to­ra.

“Uži­vao sam u ovoj tu­ri. Tr­čao sam iza Mi­lo­ša ka­da je on iz­ne­na­da na dva ki­lo­me­tra pri­je ci­lja pao. Po­mo­gao sam mu da usta­ne i sti­gao pr­vi. U do­broj sam kon­di­ci­ji, s ob­zi­rom da sam pri­je dvi­je sed­mi­ce u Ita­li­ji na ve­li­kom To­ur Gi­gan­te u re­gi­ji Aosta, za­vr­šio ul­tra­ma­ra­ton na 339 ki­lo­me­ta­ra. Tr­čao sam ne­pre­kid­no 104 sa­ta i od 800 uče­sni­ka za­u­zeo 30. mje­sto” – is­pri­čao je Vla­di­mir Kot za „Dan”.

Član TK Spar­ta Di­ja­na Sta­ni­šić iz Pod­go­ri­ce, pr­va je že­na ko­ja je pre­tr­ča­la 31 ki­lo­me­tar i sa vre­me­nom tri sa­ta i je­dan mi­nut osvo­ji­la pr­vo mje­sto (pe­ta u ukup­nom pla­sma­nu), dok je 21 mi­nut ka­sni­je za njom na cilj sti­gla i dru­go­pla­si­ra­na Mi­lu­ša Bo­ško­vić, is­ku­sna ma­ra­ton­ka iz Ko­to­ra. Tre­ća je Mi­re­la Zam­ba­ta, član TK Ko­tor, sa vre­me­nom od če­ti­ri sa­ta i 41 mi­nut.

“Pr­vi put uče­stvu­jem ov­dje i odu­še­vlje­na sam. Or­ga­ni­za­ci­ja i mar­ka­ci­ja sta­ze bi­le su od­lič­ne. Naj­te­ži mi je bio uspon do ma­u­zo­le­ja, a spust je bio mno­go lak­ši. Do­pa­da mi se ori­gi­nal­ni pri­stup Pla­ni­nar­skog klu­ba Vje­ve­ri­ca, po­seb­no me­da­lje od ja­se­na, za­slu­žu­ju sve po­hva­le” – ka­že Di­ja­na Sta­ni­šić ko­ja je pro­šle go­di­ne na Lov­ćen­skom ma­ra­to­nu osvo­ji­la pr­vo mje­sto, a dru­go pri­je mje­sec da­na u Pri­je­po­lju na Ja­dov­ni­ku (22km).

Osmi pješački dan Kotor–Lovćen–Kotor 2016.
Osmi pješački dan Kotor–Lovćen–Kotor 2016.

U di­sci­pli­ni pje­šač­ki ma­ra­ton pr­vo mje­sto sa vre­me­nom od pet sa­ti i 29 mi­nu­ta za­u­zeo je Vu­le Ći­ro­vić, 55-go­di­šnji lju­bi­telj pla­ni­na­re­nja iz Her­ceg No­vog. Par mi­nu­ta iza nje­ga bio je Fi­lip Po­po­vić iz Ko­to­ra, a tre­ći je bio Uroš Aram­ba­šić iz Tiv­ta. Nje­gov su­gra­đa­nin Pe­tar Že­ljak, ko­ji je imao bo­lje vri­je­me, dis­kva­li­fi­ko­van je zbog pre­si­je­ca­nja sta­ze pre­či­ca­ma.

Me­đu že­na­ma u pje­šač­kom ma­ra­to­nu naj­bo­lje su Je­le­na Ra­di­če­vić iz Pod­go­ri­ce (šest sa­ti i dva mi­nu­ta), te Ni­na Jev­to­vić iz Ko­to­ra i Ma­ri­ja Bo­šnjak iz Her­ceg No­vog.

Naj­sta­ri­ji uče­snik ma­ra­to­na je 67-go­di­šnji Mi­lu­tin Ja­nje­vić iz Be­o­gra­da, a naj­mla­đi Kr­sto La­lić iz Mo­ri­nja. U tak­mi­čar­skom di­je­lu bi­lo je 129 uče­sni­ka, dok su još 60 re­kre­a­tiv­ca pje­ša­či­la u po­lu­ma­ra­ton­skoj tu­ri Ko­tor–pre­voj Kr­stac (937 m.n.v. – 13.5 km) i Ko­tor–za­ra­van Pra­ći­šte (620 m.n.v. – 10 km). Tr­kač Sa­ša Ku­li­no­vić, pred­sjed­nik AK Ni­sko­gor­ci iz Her­ceg No­vog, ko­ji je bio pe­ti u tr­ci, na­ja­vio je dru­gi Or­jen­ski đir, ko­ji će se odr­ža­ti u su­bo­tu, 8. ok­to­bra.

Osmi pješački dan Kotor–Lovćen–Kotor 2016.
Osmi pješački dan Kotor–Lovćen–Kotor 2016.

Sa „Vje­ve­ri­com” do osmi­je­ha

Naj­va­žni­je je da su se svi zdra­vo vra­ti­li i da su uži­va­li u ovo­me što smo ra­di­li, da su lju­di pre­po­zna­li ovo što smo ra­di­li go­di­na­ma. Bi­lo je do­sta uče­sni­ka Ru­sa, ci­je­la gru­pa Ma­đa­ra, ne­ko­li­ko En­gle­za, pje­ša­ka iz Sr­bi­je, Ko­re­je, a mje­ri­lo na­šeg uspje­ha su nji­ho­va za­do­volj­na li­ca oza­re­na osmi­je­si­ma, što ne­ma ci­je­nu. Pre­ko mje­sec da­na smo ure­đi­va­li i obi­lje­ža­va­li sta­zu do Lov­će­na, oko 30 vo­lon­te­ra uče­stvo­va­lo je na kon­trol­nim tač­ka­ma. Ma­ra­ton je fi­nan­si­ran iz sred­sta­va PK Vje­ve­ri­ca, uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku Or­di­na­ci­je Bel­dent dr Rad­mi­le Sti­pa­nić iz Tiv­ta (čla­na klu­ba), agen­ci­je Me­ri­di­jan Ko­tor, auto­ško­le Del­fin, dok su KC „Ni­ko­la Đur­ko­vić” i re­sto­ran For­tu­na obez­bi­je­di­li va­u­če­re za hra­nu, a ben­zin­ska pum­pa Ri­san do­ni­ra­la vo­du za pi­će. Me­da­lje su do­ni­ra­li Me­štar i Fu­re­šta (Mar­ko Še­va­lje­vić i An­drea Drob­nja­ko­vić) – ka­zao je u ime or­ga­ni­za­to­ra Dra­gan Jo­va­no­vić.

M.D.Po­po­vić

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.