Opština Kotor- dijele povoljne kredite, Stjepčeviću 20.000 €

Zaposlenima u opštini Kotor za rješavanje stambenih potreba iz budžeta prošle godine podijeljeno sto hiljada eura, aktuelna još dva konkursa

A. Stjepčević predsjednik opštine Kotor
A. Stjepčević predsjednik opštine Kotor

Funk­ci­o­ne­ri­ma, ru­ko­vo­de­ćim li­ci­ma i slu­žbe­ni­ci­ma lo­kal­ne upra­ve la­ni je u vi­du kre­di­ta za po­bolj­ša­nje uslo­va sta­no­va­nja iz op­štin­ske ka­se po­di­je­lje­no ukup­no 100 hi­lja­da eura, po­da­ci su iz Iz­vje­šta­ja o ra­du pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Ko­tor dr Alek­san­dra Stjep­če­vi­ća (DPS) za 2015. go­di­nu.

U do­ku­men­tu se pre­ci­zi­ra da je re­a­li­za­ci­jom Pla­na rje­ša­va­nja stam­be­nih po­tre­ba lo­kal­nih funk­ci­o­ne­ra i ru­ko­vo­de­ćih li­ca lo­kal­ne upra­ve, na­kon ras­pi­sa­nog ogla­sa od 23. novembra 2015. go­di­ne, ko­tor­ski gra­do­na­čel­nik do­bio kre­dit od 20 hi­lja­da eura, a na­čel­nik Slu­žbe za­jed­nič­kih po­slo­va kre­dit od 5 hi­lja­da eura. Pret­hod­no je u istu svr­hu, Pla­nom od 31.07 2015. go­di­ne, glav­ni ad­mi­ni­stra­tor Op­šti­ne Ko­tor do­bio kre­dit od 15 hi­lja­da eura. Na­da­lje, to­kom pro­te­kle go­di­ne kre­di­te od po 5 hi­lja­da eura, po istom osno­vu, ta­ko­đe je do­bi­lo i 12 op­štin­skih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka.

U od­go­vo­ru do­sta­vlje­nom listu „Da­n“ iz op­štin­skog Se­kre­ta­ri­ja­ta za imo­vin­sko prav­ne po­slo­ve ko­ji pot­pi­su­je se­kre­tar Sr­đan Vu­ko­vić, pre­ci­zi­ra se da su kre­di­te do­bi­li; Ro­meo Mi­ho­vić, Vla­dan Ba­ro­vić, Ne­nad Bje­lo­br­ko­vić, Ja­dran­ka Ja­ra­maz, Ivan­ka Ra­ško­vić, An­đel­ka Da­bi­no­vić, Bi­ser­ka Gr­gu­ro­vić, Sne­ža­na Pe­ri­šić, Je­le­na Pe­ro­vić-Sa­mar­džić, Bi­lja­na Kli­ko­vac, Ta­tja­na Ilin­čić i Vje­ko­sla­va Br­gu­ljan.

Vu­ko­vić je ina­če pred­sjed­nik nad­le­žne Ko­mi­si­je za rje­ša­va­nje stam­be­nih po­tre­ba slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka lo­kal­ne upra­ve, a čla­no­vi su; Dra­ga­na Gu­be­ri­nić, Ti­ja­na Ča­đe­no­vić, Bi­lja­na Pe­ra­no­vić i An­ka Pe­ro­vić.

Ove go­di­ne ra­spisa­na su dva kon­kur­sa i to pr­vi za do­dje­lu kre­di­ta za po­bolj­ša­nje uslo­va sta­no­va­nja-adap­ta­ci­ju po­sto­je­ćih sta­no­va op­štin­skim slu­žbe­ni­ci­ma i dru­gi za do­dje­lu kre­di­ta po istom osno­vu ali za lo­kal­ne funk­ci­o­ne­re. Oba kon­kur­sa su za­klju­če­na 16. mar­ta. Po po­da­ci­ma Se­kre­ta­ri­ja­ta za imo­vin­sko- prav­ne po­slo­ve, (shod­no Pla­nu rje­ša­va­nja stam­be­nih po­tre­ba lo­kal­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka lo­kal­ne upra­ve za 2016. go­di­nu od 17.2 2016. go­di­ne) opre­di­je­lje­na su­ma iz­no­si ukup­no 50 hi­lja­da eura, a na kon­kurs se pri­ja­vi­lo 15 slu­žbe­ni­ka.

-Od­lu­ka Ko­mi­si­je po na­ve­de­nim za­htje­vi­ma za po­bolj­ša­nje uslo­va sta­no­va­nja ni­je do­ni­je­ta iz raz­lo­ga što re­dov­na pro­ce­du­ra na­la­že da pri­sti­gli za­htje­vi bu­du do­sta­vlje­ni Struč­noj ko­mi­si­ji ko­ja je du­žna da utvr­di či­nje­nič­no sta­nje na te­re­nu za sva­kog pod­no­si­o­ca za­htje­va po­na­o­sob i da iz­vje­šta­je o utvr­đe­nom či­nje­nič­nom sta­nju, do­sta­vi Ko­mi­si­ji, na­kon če­ga se sti­ču uslo­vi za za­si­je­da­nje Ko­mi­si­je i od­lu­či­va­nje po pod­ni­je­tim za­htje­vi­ma – pi­še u do­pi­su ko­ji Vu­ko­vić pot­pi­su­je uz po­da­tak da Struč­na ko­mi­si­ja ra­di u sa­sta­vu Va­si­li­je Pro­ro­čić, Alek­san­dra Šu­šić i Du­ška Ra­do­njić.

-Pra­vil­ni­kom ni­je pro­pi­san rok u kom se mo­ra do­ni­je­ti od­lu­ka o pod­ni­je­tim za­htje­vi­ma. Do­sa­da­šnja prak­sa je po­ka­za­la da od za­tva­ra­nja kon­kur­sa do do­no­še­nja od­lu­ke Ko­mi­si­je pro­tek­ne mak­si­mum je­dan mje­sec- na­vo­di Vu­ko­vić.

Do in­for­ma­ci­je o bro­ju pri­ja­vlje­nih na kon­kurs za do­dje­lu kre­di­ta funk­ci­o­ne­ri­ma i riuko­vo­de­ćim li­ci­ma op­štine, te opre­di­je­lje­nom iz­no­su ni­je­smo mo­gli do­ći jer se nadle­žna ko­mi­si­ja, či­ji je pred­sjed­nik, ka­ko sa­zna­je­mo u lo­kal­noj upra­vi, glav­ni ad­mi­ni­stra­tor Op­šti­ne Pe­đa Abra­mo­vić (DPS), do da­nas ni­je ogla­ša­va­la, iako su joj pi­ta­nja „Da­na“, shod­no Za­ko­nu o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, upu­će­na još 25. mar­ta po­sred­stvom Struč­ne slu­žbe pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne.

Ina­če, pre­ma Iz­vje­šta­ju o ra­du pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne za 2015. go­di­nu, na dan 31. 12 2015. go­di­ne u rad­nom od­no­su u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve bi­lo je 200 za­po­sle­nih (183 na neo­d­re­đe­no, 17 na od­re­đe­no vri­je­me).

Sta­no­vi u zgra­di „Ur­bin­ga” pod spo­rom

Ka­da je ri­ječ o stam­be­nom fon­du, Vu­ko­vić na­vo­di da Op­šti­na Ko­tor u svom vla­sni­štvu ima tri stam­be­ne je­di­ni­ce u zgra­di „Ur­bin­ga“, u na­se­lju Sve­ti Sta­si­je, pred­vi­đe­ne za ras­po­dje­lu slu­žbe­ni­ci­ma, na­mje­šte­ni­ci­ma i ru­ko­vo­de­ćim li­ci­ma lo­kal­ne upra­ve. Ra­di se o sta­no­vi­ma raz­li­či­tih kva­dra­tu­ra, naj­ve­ći ima 63 m2, sli­je­di onaj od 48 m2, a naj­ma­nji je po­vr­ši­ne 37 m2, pri če­mu se oko za­ko­ni­to­sti od­lu­ka o do­dje­li tih sta­no­va vo­de spo­ro­vi pred nad­le­žnim su­do­vi­ma.

B.Marković

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.