Održana dvanaesta “Njeguška trpeza” – sinonim za užitak

Njeguška trpeza
Njeguška trpeza

Tra­di­ci­o­nal­na pri­vred­no-tu­ri­stič­ka ma­ni­fe­sta­ci­ja „Nje­gu­ška tr­pe­za“, ko­ju su u okvi­ru ‘’Nje­gu­škog kul­tur­nog lje­ta” dva­na­e­sti put or­ga­ni­zo­va­li Mje­sna za­jed­ni­ca Nje­gu­ši i Udru­že­nje pro­iz­vo­đa­ča nje­gu­ških spe­ci­ja­li­te­ta, odr­ža­na je proteklog vikenda na Nje­gu­ši­ma.

Ma­ni­fe­sta­ci­ju je i ove go­di­ne, uz do­bru po­sje­će­nost, obi­lje­žio niz ra­zno­vr­snih sa­dr­ža­ja, a otvo­rio je gra­do­na­čel­nik Ce­ti­nja Alek­san­dar Bog­da­no­vić.

On je is­ta­kao da je, za­hva­lju­ju­ći do­ma­ćin­skom pri­stu­pu svoj­stve­nom ovom pod­ruč­ju, ali i po­sve­će­no­sti mje­šta­na Nje­gu­ša oču­va­nju te­melj­nih tra­di­ci­o­nal­nih vri­jed­no­sti, “Nje­gu­ška tr­pe­za” po­sta­la je­din­stven i dra­go­cjen do­ga­đaj ne sa­mo za Ce­ti­nje već i za či­ta­vu Cr­nu Go­ru.

Kva­li­tet je si­no­nim za ‘’Nje­gu­šku tr­pe­zu’’, do­ga­đaj po ko­jem je naš grad po­stao pre­po­zna­tljiv. Iz tog raz­lo­ga da­nas že­lim po­seb­no da če­sti­tam or­ga­ni­za­to­ri­ma, jer je pred na­ma ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­ja će bi­ti za­pa­že­na, a za­hva­lju­ju­ći ko­joj će­mo za­jed­no uti­ca­ti na pro­mo­ci­ju kon­cep­ta do­ma­će pro­iz­vod­nje i pre­hram­be­ne si­gur­no­sti – ka­zao je Bog­da­no­vić, do­dav­ši ka­ko je uvje­ren da će i ubu­du­će na­sta­vi­ti za­jed­nič­ki i pre­dan rad na stva­ra­nju kva­li­tet­nog kon­cep­ta raz­vo­ja Nje­gu­ša.

Usli­je­dio je vi­še­ča­sov­ni kul­tur­no-za­ba­ni pro­gram, a uz de­gu­sta­ci­ju ču­ve­nih nje­gu­ških spe­ci­ja­li­te­ta, kao što su pr­šut, sir, ko­ba­si­ca, pan­če­ta, pe­če­ni­ca, po­sje­ti­o­ci su na mje­snom tr­gu ima­li pri­li­ku da uži­va­ju i uz zvu­ke gu­sla­ra i di­pla­ra Ste­va­na Ča­vo­ra i u na­stu­pu žen­ske kla­pe „Ma­ris“ iz Ko­to­ra, dok je cen­tral­ni mu­zič­ki do­ga­đaj bio kon­cert po­pu­lar­nog split­skog sa­sta­va „Trio Gušt“.

To­kom “Nje­gu­ške tr­pe­ze”, či­ji je ovo­go­di­šnji gost bi­la kom­pa­ni­ja d.o.o. „Mon­sta­te“, NVO „Sli­kar­ski ura­nak“ uru­či­la je Mje­snoj za­jed­ni­ci Nje­gu­ši se­ri­ju umjet­nič­kih fo­to­gra­fi­ja, a še­sti put or­ga­ni­zo­va­na je i do­dje­la pla­ke­ta za naj­u­re­đe­ni­je dvo­ri­šte ko­je su do­bi­li Mar­ko Vuč­ko­vić, Bo­ško i Ca­ro Ra­do­njić i Ju­li­ja i Slo­bo Pe­ru­no­vić. Pla­ke­te za do­pri­nos pro­mo­ci­ji ma­ni­fe­sta­ci­je ‘’Nje­gu­ško kul­tur­no lje­to’’, po­seb­no “Nje­gu­ške tr­pe­ze” i “Vi­te­ških iga­ra”, uru­če­ne su ak­ti­vi­sti­ma Dra­gu Še­va­lje­vi­ću, Mar­ku Ota­še­vi­ću i Sr­đa­nu Ča­vo­ru, kao i ko­tor­skoj žen­skoj kla­pi “Ma­ris”.

“Nje­gu­ška tr­pe­za” dio je pro­gra­ma “Lje­to u pre­sto­ni­ci”, a odr­ža­na je uz po­dr­šku Pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje, Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je gra­da i Fon­da­ci­je “Pe­tro­vić – Nje­goš”.

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.