Lipska pećina nakon zimske pauze otvorena za posjetioce

Lipska pećina – foto Boka News

Crnogorski biser speološkog turizma Lip­ska pe­ći­na, ko­ja se na­la­zi u Do­br­skom se­lu na­do­mak Ce­ti­nja, a ko­ja je, ina­če, pr­vi ure­đe­ni obje­kat ovog tipa u Cr­noj Go­ri, na­kon zim­ske pa­u­ze, po­no­vo je otvo­ri­la svo­ja vra­ta za po­sje­ti­o­ce.

Di­rek­to­ri­ca mar­ke­tin­ga pred­u­ze­ća „Lip­ska pe­ći­na” Mi­le­na Ra­i­če­vić kazala je da su pri­pre­mi­li no­ve pro­du­že­ne sta­ze ko­je po­sje­ti­o­ci­ma nu­de je­din­stven do­ži­vljaj pod­zem­nog svi­je­ta Lip­ske pe­ći­ne ko­ja je i do­dat­no ure­đe­na.

Lipska pećina – foto Boka News

– Od ove se­zo­ne u po­nu­di ima­mo dvi­je tu­re i to Pe­ćin­sku tu­ru ko­ja je sa­da du­ga 600 me­ta­ra i pri­la­go­đe­na je svim uz­ra­sti­ma i Eks­trem­nu tu­ru ko­ja je na­mi­je­nje­na avan­tu­ri­sti­ma. Po­sje­ti­o­ci ko­ji se od­lu­če da pro­še­ta­ju do kra­ja no­ve sta­ze ima­ju pri­li­ku da u di­je­lu Lip­ske pe­ći­ne ko­ji do­sad ni­je imao ta­ko ure­đe­ne sta­ze, vi­de ne­ke od naj­zna­čaj­ni­jih ukra­sa pe­ći­ne ko­ji se zo­vu „gu­sle” i „zmi­ja” – ka­že Ra­i­če­vi­će­va.

Ci­je­na Pe­ćin­ske tu­re ove se­zo­ne ko­šta 10 eura i 90 cen­ti, a u ci­je­nu je uklju­če­no osi­gu­ra­nje po­sje­ti­la­ca, par­king, vo­žnja tu­ri­stič­kim vo­zi­ćem od par­kin­ga do ula­za u pe­ći­nu kao i prat­nja li­cen­ci­ra­nog vo­di­ča.

Ra­i­če­vić je po­seb­no is­ta­kla da je pred­u­ze­će „Lip­ska pe­ći­na” dio no­vog evrop­skog pro­jek­ta „In­te­reg ADRI­ON” ko­ji će im omo­gu­ći­ti part­ner­stvo sa slič­nim or­ga­ni­za­ci­ja­ma iz ja­dran­skog re­gi­o­na.

Flora Art

– Lip­ska pe­ći­na je pro­šle zi­me apli­ci­ra­la za ovaj pro­je­kat u sa­rad­nji sa part­ne­ri­ma iz Ita­li­je, Sr­bi­je, Hr­vat­ske, Slo­ve­ni­je, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i Al­ba­ni­je i da­nas smo ja­ko po­no­sni i sreć­ni što mo­že­mo re­ći da smo i mi jed­na od or­ga­ni­za­ci­ja iz Cr­ne Go­re ko­je su do­bi­le mo­guć­nost da po­vu­ku evrop­ska sred­stva za re­a­li­za­ci­ju raz­li­či­tih pro­je­ka­ta. S ob­zi­rom da je ri­ječ o part­ner­stvu u pro­je­kat će bi­ti uklju­če­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­je se ba­ve slič­nim dje­lat­no­sti­ma, a ono sa či­me smo mi apli­ci­ra­li za ovaj pro­je­kat je ide­ja raz­vo­ja jed­nog bren­da pe­ći­na u okvi­ru ja­dran­skog re­gi­o­na.

Lipska pećina – foto Boka News

Pod bren­dom pe­ći­na pod­ra­zu­mi­je­vam da će­mo ostva­ri­ti sa­rad­nju sa part­ne­ri­ma iz ze­ma­lja uče­sni­ca pro­je­ka­ta i ra­di­će­mo na to­me da se una­pre­đu­je po­sto­je­ći i raz­vi­ju no­vi tu­ri­stič­ki pro­iz­vo­di. Ovaj pro­je­kat i sred­stva ko­ja će­mo po­vu­ći po­mo­ći­će nam da re­a­li­zu­je­mo i ne­ke do­dat­ne pla­no­ve ali i da uti­če­mo na se­zo­na­li­tet po­sje­te ka­ko Lip­ske pe­ći­ne ta­ko i Ce­ti­nja. Pe­ći­ne pred­sta­vlja­ju tu­ri­stič­ke de­sti­na­ci­je ko­je se mo­gu po­sje­ći­va­ti to­kom či­ta­ve go­di­ne i kao ta­kve mo­gu po­slu­ži­ti za raz­voj de­sti­na­ci­ja i pro­du­že­nje tu­ri­stič­ke se­zo­ne – ka­za­la je Ra­i­če­vi­će­va i na­gla­si­la da je pred­u­ze­će „Lip­ska pe­ći­na” ove go­di­ne bi­lo po­seb­no po­sve­će­no naj­mla­đi­ma pa su u broj­nim cr­no­gor­skim ško­la­ma re­a­li­zo­va­na edu­ka­tiv­na pre­da­va­nja o zna­ča­ju pe­ći­na i spe­le­o­lo­gi­ji uop­šte.

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.