Krtoli – divlje svinje uništile igralište

Radovići foto Boka News
Radovići foto Boka News

Igralište FK „Slo­ga“ iz Radovića, prije dvije no­ći pre­tr­pio je ve­li­ku šte­tu, što je do­ve­lo u pi­ta­nje od­i­gra­va­nje utak­mi­ca u na­red­nom pe­ri­o­du.

Pre­ma ri­je­či­ma tre­ne­ra Slo­ge Ni­ki­ce Ivo­še­vi­ća, te­ren su raz­ro­va­le di­vlje svi­nje, pa je sad pot­pu­no ne­u­po­tre­bljiv, prenosi Dan.

„Na te­re­nu ima sto­ti­nak ru­pa, bu­se­nje je na sve stra­ne. Da si­tu­a­ci­ja bu­de još go­ra, ne­ko je autom pra­vio kru­go­ve po te­re­nu i do­dat­no uni­štio ono što ni­je ošte­će­no – re­kao je Ivo­še­vić, do­da­ju­ći da je na sta­di­o­nu bio pri­je tri da­na i da je ta­da bi­lo sve u re­du.

U sle­de­ćem ko­lu Ju­žne fud­bal­ske re­gi­je, ko­je je na pro­gra­mu u ne­dje­lju 5.mar­ta, Slo­ga u op­štin­skom der­bi­ju do­če­ku­je Ar­se­nal, a u kr­tolj­skom klu­bu ni­je­su si­gur­ni da li će us­pje­ti da do­tad sa­ni­ra­ju šte­tu i da pri­pre­me te­ren.

Sta­di­on FK „Slo­ga“ zna­čaj­nu šte­tu pre­tr­pio je u ok­to­bru 2014. go­di­ne ka­da su ne­po­zna­ti hu­li­ga­ni vo­zi­li auto­mo­bil i po te­re­nu vu­kli klu­pe za igra­če. Te­ren je uni­šten u tre­nut­ku ka­da je sa ,,Lu­šti­com Di­ve­lop­ment” klub pot­pi­sao ugo­vor o kom­plet­noj sa­na­ci­ji sta­di­o­na „Ra­ke“. Kom­pa­ni­ja ,,Lu­šti­ca De­ve­lop­ment” u sa­na­ci­ju te­re­na i po­dr­šku klu­bu od 2014. go­di­ne ula­ga­la je po 10.000 eura go­di­šnje, a trav­na­ta pod­lo­ga je bi­la jed­na od bo­ljih u re­gi­ji.

U FK Slo­ga is­ti­ču da je, i po­red no­ve šte­te na te­re­nu, fi­nan­sij­ska si­tu­a­ci­ja te­ška i da im iz Op­šti­ne Ti­vat još ni­je­su upla­će­na nov­ča­na sred­sta­va na ime po­dr­ške ti­vat­skim sport­skim ko­lek­ti­vi­ma.

Ž.K

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.