Kraljevina Norveška finansira projekat zaustavljanja devastacije obale i podmorja

Dinamitašima odzvonilo

dinamit

Op­šti­na Ul­cinj ko­nač­no je ri­je­ši­la da se uhva­ti u ko­štac sa kri­vo­lo­vom ri­be di­na­mi­tom i de­va­sta­ci­jom mor­ske oba­le i pod­mor­ja. Pro­jek­tom pod na­zi­vom „Odr­ži­vi raz­voj mor­skog i obal­nog eko­si­ste­ma po­sred­stvom za­šti­te i od­go­ja mor­ske fa­u­ne“ ko­je je po­čeo ne­dav­no, lo­kal­na upra­va će u sa­rad­nji sa nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma po­ku­ša­ti da eli­mi­ni­še ovaj vi­še­go­di­šnji pro­blem ko­ji ugro­ža­va eko­si­stem. Pre­ma ri­je­či­ma pot­pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Ar­di­ja­na Ma­vri­ća ci­lje­vi pro­je­ka­ta ko­ji fi­nan­si­ra Kra­lje­vi­na Nor­ve­ška su pro­mo­vi­sa­nje za­šti­te oko­li­ne, u ci­lju bo­lje za­šti­te i mo­ni­to­rin­ga za­jed­nič­kog mor­skog eko­si­ste­ma i po­bolj­ša­nje po­ten­ci­ja­la u ri­bar­stvu za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo kroz odr­ži­vi raz­voj mor­skih re­sur­sa u obal­nom po­ja­su.

-Pro­je­kat je fi­nan­si­ran od stra­ne Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va Nor­ve­ške iz­no­som od ukup­no 118,866 eura, uz ko­fi­nan­si­ra­nje od stra­ne Op­šti­ne Ul­cinj u vri­jed­no­sti od ukup­no 23,760 eura, od­no­sno kroz rad­no oso­blje, kon­kret­ni­je im­ple­men­ta­ci­jom ko­ja se vr­ši od oso­blja Kan­ce­la­ri­je za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i pro­jek­te. Pro­je­kat će tra­ja­ti ukup­no dvi­je go­di­ne. U ci­lju što efi­ka­sni­je im­ple­men­ta­ci­je, Op­šti­na Ul­cinj je stu­pi­la u par­ter­tsvo sa: Mi­ni­star­stvom unu­tra­šnjih po­slo­va, Upra­vom Po­li­ci­je od­no­sno Sek­to­rom gra­nič­ne po­li­ci­je, Upra­vom za in­spek­cij­ske po­slo­ve, Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja – Di­rek­to­rat za po­ljo­pri­vre­du i ri­bar­stvo te Klu­bom sport­skih ri­bo­lo­va­ca „Bo­ja­na” – ka­že Ma­vrić, i do­da­je da je pro­je­kat po­di­je­ljen na če­ti­ri se­ta ak­tiv­no­sti.

– Pr­vi je kam­pa­nja po­di­za­nja svi­je­sti gra­đa­na po­sred­stvom ogla­ša­va­nja na bil­bor­di­ma, te pro­mo­ci­ja pre­ko emi­to­va­nja vi­deo-spo­to­va, us­po­sta­vlja­nje mo­ni­to­rin­ga oba­le op­šti­ne Ul­cinj, po­sred­stvom pa­tro­li­ra­nja ko­je će se vr­ši­ti uz­duž či­ta­ve ul­cinj­ske oba­le, te di­rekt­nom ko­mu­ni­ka­ci­jom sa svim part­ne­ri­ma u pro­jek­tu, i raz­vi­ja­njem on­lajn ba­ze po­da­ta­ka, uz pri­stup svih re­le­vant­nih par­te­ra u pro­jek­tu, Sli­je­di ja­ča­nje ka­pa­ci­te­ta nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja, kroz se­mi­na­re i kon­fe­ren­ci­je uz uče­sto­va­nje re­gi­o­nal­nih eks­pe­ra­ta, te raz­mje­na naj­bo­ljih prak­si i is­ku­stva iz okru­že­nja i is­ku­sta­va u bor­bi pro­tiv ile­gal­nog ri­bo­lo­va, i efi­ka­sno eli­mi­ni­sa­nje ovag fe­no­me­na. Po­tom će­mo stva­ra­ti uslo­ve i pod­sti­caj za raz­voj ma­ri­kul­tu­re, gdje bi se oba­vi­la stu­di­ja – ela­bo­rat u ko­jem bi se pre­ci­zno od­re­di­le po­god­ne lo­ka­ci­je i pred­sta­vlja­le mo­guć­no­sti za raz­voj u ovom po­lju unu­tar Op­šti­ne Ul­cinj. Ta­ko­đe je u sklo­pu ove ak­tiv­no­sti pla­ni­ran edu­ka­tiv­ni vi­deo o ma­ri­kul­tu­ri – ob­ja­šnja­va Ma­vrić ko­ji je po­me­nu­ti pro­je­kat ne­dav­no pre­zen­to­vao u Ri­je­ci na re­gi­o­nal­noj aka­de­mi­ji pred pred­stav­ni­ci­ma dr­ža­va re­gi­o­na, kao pro­je­kat do­bre prak­se gdje lo­kal­na sa­mo­u­pra­va uklju­ču­je sve dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je u rje­ša­va­nju od­re­đe­nog pro­ble­ma.

– Pre­zen­ta­ci­ja u Ri­je­ci je tra­že­na od stra­ne do­na­to­ra Kra­lje­vi­ne Nor­ve­ške kao pro­je­kat ko­ji oni fi­na­nsi­ra­ju. U ovom slu­ča­ju su­šti­na pro­ble­ma je kri­vo­lov ri­be, de­va­sta­ci­ja mor­ske oba­le i pod­mor­ja, na­la­že­nje rje­še­nja sa svim nad­le­žnim in­sti­tu­ci­ja­ma, i pa­ra­lel­no i po­kre­ta­nje stu­di­ja za na­la­že­nje lo­ka­ci­ja i uslo­va za raz­voj ma­ri­kul­tu­re, za­klju­ču­je pod­pred­sjed­nik Op­šti­ne. Ina­če, Se­kre­ta­ri­jat za pri­vre­du i eko­nom­ski raz­voj ras­pi­sao je ne­dav­no kon­kurs za ana­ga­žo­va­nje slu­žbe­ni­ka ko­ji bi na­red­nih 20 mje­se­ci tre­bao da vr­ši mo­ni­to­ring či­ta­vog po­ja­sa ul­cinj­ske oba­le. Iz­vr­ši­lac ovog po­sla će bi­ti za­du­žen za mo­ni­to­ring duž či­ta­vog po­ja­sa oba­le, od­no­sno od ušća ri­je­ke Bo­ja­ne do za­le­đa Kru­ča. Po­jas oba­le na ko­jem se vr­ši mo­ni­to­ring bi ob­u­hva­tao ši­ri­nu od 1,5 ki­lo­me­ta­ra od oba­le pre­ma du­bi­ni mo­ra. Ta­ko­đe iz­vr­ši­lac vr­šio mo­ni­to­ring či­ta­ve del­te Bo­ja­ne, oko ostr­va Ada. To­kom oba­vlja­nja svo­ga po­sla upra­vljao bi čam­cem na mo­tor­ni po­gon (gu­me­ni ča­mac sa čvr­stim ko­ri­tom) i bio u oba­ve­zi da pom­no pra­ti bi­lo ka­kvu ile­gal­nu ak­tiv­nost, ko­ja se de­ša­va uz­duž go­re na­ve­de­nog po­ja­sa, sa kon­tek­stom na ile­gal­ni ri­bo­lov, te mo­ni­to­ring bi­lo ka­kvog fe­no­me­na, ko­ji bi mo­gao da ugro­zi mor­ski eko­si­stem, ha­bi­tat i op­sta­nak mor­ske fa­u­ne, ka­ko od uti­ca­ja ljud­skog fak­to­ra, ta­ko i uti­ca­ja pri­rod­nog fak­to­ra – na­vo­di Ma­vrić.

Stari-grad-Ulcinj
Stari-grad-Ulcinj

Re­gi­stro­va­no 35 di­na­mi­ta­ša
Pre­ma po­da­ci­ma po­li­ci­je na pod­ruč­ju op­šti­ne Ul­cinj re­gi­stro­va­no je 35 kri­vo­lo­va­ca eks­plo­zi­vom ili di­na­mi­ta­ša ka­ko ih po­pu­lar­ni­je zo­vu. Po­li­ci­ja zna za sva li­ca ko­ja se ba­ve tim po­slom, ali ka­ko su ve­o­ma or­ga­ni­zo­va­ni te­ško im se ula­zi u trag i te­ško ih je uhva­ti­ti na dje­lu. -Da bi se li­ce ko­je ko­ri­sti eks­plo­ziv u kri­vo­lo­vu mo­glo iz­ve­sti pred sud neo­p­hod­no je ima­ti sve ar­gu­men­te, prak­tič­no ga uhva­ti­ti ili sni­mi­ti u mo­men­tu ka­da ko­ri­sti eks­plo­ziv. To ni­je ne­mo­gu­će ali je vr­lo te­ško jer se ra­di o do­bro or­ga­ni­zo­va­nim gru­pa­ma, ka­žu u po­li­ci­ji.

Pod­mor­je ra­zo­re­no i pu­no mr­tve ri­be
Sport­ski ri­bo­lov­ci ro­ni­o­ci već go­di­na­ma upo­zo­ra­va­ju da se na mor­skom dnu ul­cinj­skog pri­o­ba­lja na­la­zi iz­u­zet­no mno­go mr­tve ri­be, ubi­je­ne di­na­mi­tom. Oni su u vi­še na­vra­ta ape­lo­va­li da se na­po­kon, spri­je­či ovaj vid uni­šta­va­nja mo­ra i ugro­ža­va­nja bez­bjed­no­sti lju­di. – Mi se tru­di­mo da oču­va­mo pri­o­ba­lje i re­a­gu­je­mo na sva­ku vr­stu kri­vo­lo­va ali, na ža­lost, ka­zne su ma­le, sve­ga ne­ko­li­ko sto­ti­na eura, a šte­ta je ogrom­na, po­ru­ču­ju sport­ski ri­bo­lov­ci i ro­ni­o­ci.

Autor: Branko Lentić Film “Dinamitaši” iz dokumentarne serije “Objektiv 350”, snimljen je 1974. To je priča o…

Izvorwww.dan.co.me
Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.