Kotor uvodi javni prevoz na moru?

SO Kotor jednoglasna, obezbijediti javni prevoz na moru

Kotor - Laforest 1936
Kotor – Laforest 1936

„Ovom ini­ci­ja­ti­vom u ve­li­koj mje­ri bi se ras­te­re­tio drum­ski sa­o­bra­ćaj i ko­laps ko­ji je evi­den­tan u ljet­njoj tu­ri­stič­koj se­zo­ni, a pod­sta­kao bi se raz­voj eko­lo­škog sa­o­bra­ća­ja. Ta­ko­đe, ovim pred­lo­gom zna­čaj­no će se i skra­ti­ti vri­je­me ko­je je gra­đa­ni­ma iz Sto­li­va, Mua i Pr­ča­nja po­treb­no da stig­nu od po­sla do ku­će i tu­ri­sti­ma za obi­la­zak Sta­rog gra­da – sa­op­šte­no je iz Po­zi­tiv­ne CG.

Da podsjetimo, ko­torski parlament jed­no­gla­sno je usvojio za­klju­čak ko­jim je po­dr­ža­na ini­ci­ja­ti­va od­bor­ni­ka Po­zi­tiv­ne Cr­ne Go­re i De­mo­krat­ske srp­ske stran­ke, Ran­ka Pro­ro­ko­vi­ća i Dra­gi­ce Pe­ro­vić o uvo­đe­nju jav­nog pre­vo­za na mo­ru u za­li­vu.

Za­ključ­kom se Se­kre­ta­ri­jat za raz­voj pred­u­zet­ni­štva, ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj Op­šti­ne Ko­tor oba­ve­zu­je da u ko­or­di­na­ci­ji sa nad­le­žnim mi­ni­star­stvom pri­pre­mi na­crt od­lu­ke o uvo­đe­nju jav­nog pre­vo­za na mo­ru u ko­tor­skom za­li­vu i uvr­sti ga u u skup­štin­sku pro­ce­du­ru.

Vodene KočijeOče­ku­ju da će nad­le­žni se­kre­ta­ri­jat i Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva u što kra­ćem ro­ku pro­na­ći naj­bo­lje rje­še­nje ka­ko bi se u skup­šti­ni gra­da do­ni­je­la ko­nač­na od­lu­ka o uvo­đe­nju jav­nog pre­vo­za na mo­ru ko­ji je tra­di­ci­o­na­lan u za­li­vu i za ko­ji po­sto­ji neo­p­hod­na in­fra­struk­tu­ra.

Krajem 19. vijeka imali smo redovne brodske linije

Godine 1891. godine u Kotoru je  osnovana „Bokeška plovidba“ sa ciljem da se bokeška mjesta povežu stalnom brodskom linijom. Bokeljima je bilo jasno da nešto sami moraju preduzeti, ako žele uspostavljanje javnog saobraćaja kroz Boku. Dugo i bezuspješno se čekala inicijativa državnih organa. Bilo je sve  očiglednije da Austrija ima prečeg posla.

Kapetan Jozo Radoničić i njegov rođak Filip Radoničić, osnivači kompanije „Bokeška plovidba“, kupuju tri manja putnička broda i uspostavljaju redovne brodske linije Herceg Novi – Kotor i Kotor – Herceg – Novi, povezujući bokeljska mjesta koja su imala izgrađena pristaništa. Za održavanje redovnog saobraćaja angažovana su dva broda dok je treći korišćen kao turističko – izletnički brod. Brodski putnički saobraćaj ubrzao je izgradnju novih mula, pa su, kroz nekoliko godina, brodovi stizali do većine mjesta.

Javni kopneni saobraćaj tada nije postojao, a putem uz obalu putovalo se pješke ili na konjima. Kočijama su putovali turisti, državni službenici i bogatiji građani koji su mogli platiti skupi prevoz. Do uvođenja brodskih linija Zalivom se saobraćalo barkama, vlastitim ili iznajmljenim, a barkariola je bilo u svim naseljima.

Stalni i jeftini kopneni prevoz bio je san Bokelja. Posebno se o tome razmišljalo u Kamenarima, gdje su putnici, koristeći cataru, sve češće stizali, pa se usložnjavao problem daljeg putovanja. Baš tih godina, u planovima koji su stizali iz Beča, ali i učestalim zahtjevima Bokelja, aktuelna je izgradnja ceste od Rosa, preko Tivta do Lepetana. A ta cesta, svakako će povećati broj putnika, time i problem daljeg putovanja…

Mašo Čekić

 

 

1 komentar

  1. ajde da da je nekome palo napamet da se nešto učini za oditi pomoru kroz zaljev,pa i vrijemeje više da se kakvi vapor uzrabota,a bilo bi pustu muku lijepo viđeti Braceru kako brodi prepunu fureštije i domaćije i da KLJEVI na oni stari motor na naftu da niko oka nemože sklopiti od larme i šušura,mi đeca smo prstima zakartavali uši kad je ona pasavala,,,,e a stari sjor Martin sa Kamenara je na vesla veslao dan i noć sa jedne na dugu bandu barkom do Lepetana oli Opatova do Luke,,,e još mi je upamet kad smo pustu mjesečnu provištu kupovali na Kamenare u butigu-tamo je bilo zeru jeftinije i onda sve štivaj u barku i sjor Martin vesla do Lepetana e i nda mi materi pomažemo naprtiti na tovaricu Milu vreće i sakete,a ono drugo smo nosili u brse uruke pa onda uz Draževicu destezo za Gornju Lastvu, a pusto sunce pečeli -peče,e valjalo se dobro izpotiti pod tom valižom od provište i mi i tovarica Mila arivali bi doma mokri kao voda, a putevi su bili takvi kakvi su i dan danas samo što su sad svi u BOŠAK zarasli neko ne uzima KOSIJER uruke , a što će kroz BOKU ti nekakvi drumovi kad mi imamo naše puteve od pamtivjekova,a valjda će se početi rabotati i prometnice alavija adijote-đurica amsterdam.

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.