Kotor – Investicija ne smije da ugrozi ambijent – čeka se UNESCO …

Kotor je imao žičaru prije 100 godina

Žicara-Kotor-Cetinje 1916.
Žicara-Kotor-Cetinje 1916.

HIA stu­di­ja uti­ca­ja iz­grad­nje ži­ča­re Ko­tor – San Đo­va­ni na kul­tur­na do­bra do­bi­la je po­zi­tiv­no mi­šlje­nje re­cen­zen­ta Mi­li­ja­ne Okilj (na­pra­vi­la pr­vu ta­kvu stu­di­ju na pro­sto­ru biv­še Ju­go­sla­vi­je), a ko­na­čan stav o stu­di­ji, na na­čin da li je od­go­vo­ri­la na pi­ta­nje da li in­ve­sti­ci­ja mo­že da ugro­zi am­bi­jent i ko­je mje­re tre­ba pred­u­ze­ti, da­će Ko­mi­tet za svjet­sku ba­šti­nu UNE­SKO-a, ko­ji či­ne pred­stav­ni­ci 21 dr­ža­ve čla­ni­ce, sa­op­štio je di­rek­tor Di­rek­ci­je za ure­đe­nje i iz­grad­nju Ko­to­ra Ivo Ma­gud na cen­tral­noj jav­noj ras­pra­vi o Na­cr­tu iz­mje­na i do­pu­na Pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za 2017. go­di­nu, ko­ja je odr­ža­na krajem prošle sedmice.

Go­vo­re­ći o pro­jek­ti­ma ko­ji još uvi­jek ni­su re­a­li­zo­va­ni uglav­nom zbog za­htje­va Upra­ve za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra, Ma­gud je kao naj­zna­čaj­ni­ji iz­dvo­jio pro­je­kat iz­grad­nje ži­ča­re.

– Uko­li­ko stav Ko­mi­si­je o stu­di­ji bu­de po­zi­ti­van, Upra­va iz­da­je kon­zer­va­tor­ske uslo­ve, i po­treb­na su če­ti­ri mje­se­ca za iz­ra­du glav­nog pro­jek­ta – re­kao je Ma­gud.

Ove go­di­ne, ka­ko je ka­zao, iz­o­sta­la je i pla­ni­ra­na iz­ra­da Pro­stor­nog ur­ba­ni­stič­kog pla­na (PUP) Ko­to­ra jer je Upra­va tre­ba­la da iz­ra­di stu­di­ju gra­di­telj­skog na­sle­đa.

–  In­for­ma­ci­je ko­je imam je da je stu­di­ja ura­đe­na, ali da još ni­je upu­će­na UNE­SKO-u i za­vi­si od nje­go­vog sta­va. PUP je krov­ni plan­ski do­ku­ment – is­ta­kao je on.

Budući pothodnik
Budući pothodnik

Pothodnik

Me­đu pla­ni­ra­nim in­ve­sti­ci­ja­ma či­ja re­a­li­za­ci­ja pred­sto­ji je i pot­hod­nik kod Luč­ke ka­pe­ta­ni­je, či­ja je pred­ra­čun­ska vri­jed­nost iz­grad­nje 1,66 mi­li­o­na eura. Pro­je­kat je iz­ra­đen i pre­da­ta je do­ku­me­ta­ci­ja za iz­da­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le. Na ten­de­ru je iza­bran iz­vo­đač ra­do­va, fir­ma Euro pro­jekt iz Pod­go­ri­ce.

Budući pothodnik
Budući pothodnik

– I tu je bi­lo pro­ble­ma jer su na­kon tri od­bi­je­na pro­jek­ta ra­đe­na dva no­va, ko­ja je Upra­va pri­hva­ti­la, ali ko­ja pred­vi­đa­ju če­ti­ri pu­ta du­žu tra­su, jer pot­hod­nik ni­je pra­vog, već elip­sa­stog ob­li­ka, a iz­la­zi kod pal­mi na ri­vi. To je znat­no po­sku­pi­lo in­ve­sti­ci­ju. Pri­ba­vlja­njem do­zvo­le, pla­ni­ra­mo ten­der i ra­ču­na­mo da bi pot­hod­nik bio go­tov pri­je tu­ri­stič­ke se­zo­ne – ka­zao je Ma­gud.

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.