Koncertom Gradske muzike Kotor počinje manifestacija “Od Božića do Božića”

Kotor oblači novogodišnje ruho

Tra­di­ci­o­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Od Bo­ži­ća do Bo­ži­ća“, či­ji je po­kro­vi­telj Op­šti­na Ko­tor, bi­će odr­ža­na od 23. de­cem­bra do 8. ja­nu­a­ra.

Ma­ni­fe­sta­ci­ju otva­ra no­vo­go­di­šnji kon­cert Grad­ske mu­zi­ke Ko­tor u subotu 23. de­cem­bra u 20 sati, a dan ka­sni­je, u 10 sati, kod glav­nih vra­ta Sta­rog gra­da bi­će slu­že­ne pri­ga­ni­ce. Usli­je­di­će No­vo­go­di­šnji dje­či­ji ba­zar, 27. de­cem­bra u 10 sa­ti, dok će u 19 sa­ti bi­ti odr­žan kon­cert dua Bu­la­to­vić i Ni­kče­vić u cr­kvi Sve­tog An­to­na.

U pe­tak, 29. de­cem­bra, bi­će pri­re­đen No­vo­go­di­šnji kon­cert uče­ni­ka Mu­zič­ke ško­le „Vi­da Ma­tjan“ u cr­kvi Sve­tog Du­ha u 19 sati, a dva sa­ta ka­sni­je na Pja­ci od mu­ze­ja na­stup­pi­će „Amy’s Ho­u­se Tri­bu­te Band“.

Na Tr­gu od oruž­ja, u su­bo­tu, 30. de­cem­bra, sa po­čet­kom u 9 sa­ti i 30 mi­nu­ta, bi­će odr­ža­na hu­ma­ni­tar­na tom­bo­la, u pod­ne je kon­cert kla­sič­ne mu­zi­ke pod na­zi­vom „Na li­je­pom pla­vom Ja­dra­nu“, dok u 22 sa­ta po­či­nje kon­cert jed­nog od naj­po­zna­ti­jih mu­zi­ča­ra re­gi­o­na Ma­si­ma Sa­vi­ća. Istog da­na, u okvi­ru do­če­ka dječ­je No­ve go­di­ne, u 13 sa­ti je pla­ni­ra­na po­sje­ta Dje­da Mra­za po­ro­di­li­štu i Dječ­jem odje­lje­nju Op­šte bol­ni­ce.

Dječija nova godina Kotor

Cen­tral­ni do­ga­đaj pod na­zi­vom „Če­ka­ju­ći Dje­da Mra­za“ na Tr­gu od oruž­ja po­či­nje u 16 sa­ti, uz žur­ku i po­di­je­lu no­vo­go­di­šnjih pa­ke­ti­ća. Na pro­gra­mu će još bi­ti i kon­cert dječ­jeg ho­ra Mu­zič­ke ško­le, te in­ter­ak­tiv­na dječ­ja pred­sta­va pod na­zi­vom „Vo­li­mo se-ovo je go­di­na lju­ba­vi“.

Kon­cert kla­pe „Šu­fit“ bi­će odr­žan na Pja­ci od mu­ze­ja je u uto­rak 2. ja­nu­a­ra sa po­čet­kom u 20 sa­ti, a dva da­na ka­sni­je 4. ja­nu­a­ra je Bo­žić­ni kon­cert Srp­skog pje­vač­kog dru­štva „Je­din­stvo“ u Cr­kvi Sve­tog Ni­ko­le od 18 sa­ti. Na Pja­ci od mu­ze­ja u pe­tak 5. de­cem­bra bi­će odr­ža­no hu­ma­ni­tar­no ve­če po­sve­će­no ko­tor­skom ori­đi­na­lu Ton­ći­ju Pra­ci­ju, uz kon­cert ben­da „In­spi­ra­ci­ja“ od 20 sa­ti.

Kotor oblači novogodišnje ruho

Is­pred glav­nih vra­ta Sta­rog gra­da u su­bo­tu, 6. ja­nu­a­ra, u 10 sa­ti, Ko­to­ra­ni­ma i go­sti­ma će bi­ti slu­že­ne pri­ga­ni­ce. Ma­ni­fe­sta­ci­ju za­tva­ra „Pa­pa­la­da ala ma­ka“ ko­ja će, uz kon­cert ben­da „The gru­pa“, bi­ti odr­ža­na u po­ne­de­ljak 8. ja­nu­a­ra na Tr­gu od oruž­ja.

Ma­ni­fe­sta­ci­ju „Od Bo­ži­ća do Bo­ži­ća“ već pe­tu go­di­nu za re­dom or­ga­ni­zu­je NVU „Ka­ram­pa­na““, a su­or­ga­ni­za­tor je Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Ko­tor.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.