Kamenari – srušen objekat na autobuskom okretištu

Kamenari – foto RHN

Ne­na­ja­vlje­no, u pri­su­stvu is­pek­to­ra za­šti­te pro­sto­ra Dra­ga­na Ze­ja­ka, rad­ni­ci DM kom­pa­ni­je DOO Nik­šić iz­vr­ši­li su u ponedjeljak ru­še­nje objek­ta na auto­bu­skom okre­ti­štu u Ka­me­na­ri­ma.

Lo­gi­stič­ku asi­sten­ci­ju rad­ni­ci­ma nik­šić­kog pred­u­ze­ća u ru­še­nju pru­ži­la je po­li­ci­ja, a po pro­pi­si­ma bi­li su pri­sut­ni i lju­di sa ko­li­ma hit­ne po­mo­ći. Mje­šta­ni su ta­ko pred­u­hi­tre­ni i obje­kat ko­ji su bra­ni­li 25. de­cem­bra i 10. ja­nu­a­ra je sru­šen jer ni­je­su uspje­li da se or­ga­ni­zu­ju. Rad­ni­ci iz Nik­ši­ća i in­spek­ci­ja Za­šti­te pro­sto­ra bi­li su br­ži. Gra­đa­ni po­ru­ču­ju da će bi­ti uz pred­sjed­ni­ka Mje­sne za­jed­ni­ce Ka­me­na­ri To­ma Ka­tu­ri­ća i za­kon­ski bra­ni­ti ugro­že­na pra­va. In­spek­tor Ze­jak je no­vi­na­ri­ma re­kao da on ni­je ovla­šćen da da­je iz­ja­ve, na­gla­si­ši da je obje­kat sru­šen jer je sa­gra­đen bez odo­bre­nja.

– Od in­spek­to­ra Ze­ja­ka ni­je­smo do­bi­li na­log za ru­še­nje a ni­je­smo ni oba­vi­je­šte­ni da će ju­če ru­ši­ti obje­kat, pro­tiv če­ga smo od po­čet­ka pro­ti­vi­li. Šle­per za po­tre­be AD Po­mor­skog sa­o­bra­ća­ja, na tom mje­stu sta­jao je tri da­na ka­ko bi obez­bi­je­di­li mje­sto eki­pi za ru­še­nje. To je bio znak da ne­što pri­pre­ma­ju ali ni­je­smo zna­li dan i vri­je­me ru­še­na auto­bu­skog sta­ja­li­šta. Od­mah po­sle pr­vog po­ku­ša­ja ka­da smo spri­je­či­li na­sta­vak ru­še­nja objek­ta u ime mje­sne za­jed­ni­ce i mje­šta­na an­ga­žo­vao sam advo­ka­ta Vu­ka­ši­na Ši­mra­ka ko­ji je Osnov­nom su­du pod­nio za­htjev pri­vre­me­ne za­bra­ne iz­vo­đe­nja ra­do­va po hit­nom po­stup­ku, od­no­sno dok Za­kon o re­gu­la­ri­za­ci­ji ne­for­mal­nih obje­ka­ta ne stu­pi na sna­gu – ka­že To­mo Ka­tu­rić, pred­sjed­nik MZ Ka­me­na­ri, ko­me su lje­ka­ri pre­po­ru­či­li da zbog zdrav­stve­nih raz­lo­ga ne pri­su­stvu­je ovom događaju.

Pod­sje­ća­mo, 25. de­cem­bra pro­šle go­di­ne rad­ni­ci DM kom­pa­ni­je DOO Nik­šić su po­če­li ru­še­nje objek­ta u Ka­me­na­ri­ma ali su mje­šta­ni to spri­je­či­li kao i 10. ja­nu­a­ra. Sru­še­ni obje­kat je do­na­ci­ja ame­rič­ke vla­de, a ze­mlji­šte na ko­jem se na­la­zi ta­ko­đe je do­na­ci­ja ita­li­jan­ske dr­ža­vljan­ke Za­mi­re An­tun Lju­be­tić ko­ja je ka­ta­star­sku par­ce­lu KO 272 Đu­ri­ći da­ro­va­la mje­šta­ni­ma po­što je njen pra­djed Đu­ro Đu­ra­no­vić ro­dom iz Ka­me­na­ra bio vla­snik te ze­mlje.

Z.Š.

Izvorwww.dan.co.me
Podijeli

1 komentar

  1. Ako je ovaj objekat izgrađen na zemljištu, koje je vlasnik “poklonio” MZ Kamenari, ako postoji Projekat, saglasnosti za “privremeni objekat”, a izgrađen je sredstvima donacije američke ambasade, zašto se MZ Kamenari ne obrati američkoj ambasadi u Crnoj Gori i “upozna” predstavnike ambasade kako je “divljački” ponašaju sadašnji prestavnici vlasti prema objektu koji su “oni” finansirali!?
    Ako je to “privremeni objekat” sa potrebnim “papirima”, onda se zna vlasnik, a po zakonskim propisima, ako su se stekli “neki drugi zakonski uslovi” tada se “upoznaje” vlasnik privremenog objekta sa “novim stanje” i daje se vlasniku rok za uklanjanje objekta.
    Ovako, kako je urađeno, urađeno je na “divlje”, a i postupljeno je “divljački”, kako to mogu samo moćnici, “oni” koji ne “prezaju” ni od čega i ne poštuju pozitivne zakone! Jednostavo narodu je pokazana SILA!
    Malo je vjerovatno da će, sa ovakvim ponašanjem pojedinaca, Crna Gora moći nastaviti nesmetani put ervo-atlantskih integracija!

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.