Humanitarno ekološka akcija – Reciklažna jelka

Čla­no­vi „Ze­le­nog ti­ma“ Op­šti­ne Ti­vat i uče­ni­ci IV-4 raz­re­da OŠ „Dra­go Mi­lo­vić“ u ma­lom grad­skom par­ku na Tr­gu Da­ra Pet­ko­vi­ća ki­ti­li su uni­kat­nu „re­ci­kla­žnu jel­ku“. Po­dr­šku eko­lo­zi­ma da­la je i pred­sjed­ni­ca Op­šti­ne dr Sne­ža­na Ma­ti­je­vić ko­ja je pri­su­stvo­va­la ukra­ša­va­nju jel­ke. Se­kre­tar­ka Se­kre­ta­ri­ja­ta za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne i ener­get­sku efi­ka­snost Ta­tja­na Je­lić is­ti­če da ak­ci­ja ima hu­ma­ni­tar­ni ka­rak­ter.

“Ak­ci­ja je u bo­žić­nom du­hu na te­mu re­ci­kla­že i ima hu­ma­ni­tar­ni ka­rak­ter. Da­nas je iz­gle­da vi­še ne­go ikad po­treb­na po­moć do­brih lju­di oni­ma ko­ji su u sta­nju po­tre­be, bo­le­sti i slič­nog. Hu­ma­ni­tar­no -eko­lo­ška ak­ci­ja po­sve­će­na je sku­plja­nju po­mo­ći za li­je­če­nje An­đe­le Pe­tro­vić iz Ko­to­ra, a sav do­bro­volj­ni pri­log ko­ji bu­de sku­pljen ići će za po­tre­be nje­nog li­je­če­nja. Ak­ci­ji su se oda­zva­li i uče­ni­ci OŠ „Dra­go Mi­lo­vić“, odje­lje­nje IV-4 na če­lu sa men­tor­kom Ne­ven­kom Sa­ve­ljić ko­ja ne sa­mo da pru­ža po­dr­šku ak­ci­ja­ma već je i ozbi­ljan ini­ci­ja­tor i kre­a­ti­vac.

Ona je i osmi­sli­la ide­ju ki­će­nja „re­ci­kla­žne jel­ke“, ko­li­ko znam pr­ve ta­kve vr­ste u Cr­noj Go­ri. Vr­lo je neo­bič­na jer je sa­sta­vlje­na od auto­mo­bil­skih i ka­mi­on­skih gu­ma. I ukra­si su na­pra­vlje­ni ori­gi­nal­no i kre­a­tiv­no od re­ci­kla­žnih ma­te­ri­ja­la, pur pje­ne, sti­ro­po­ra, ce­men­ta, kr­pa.

Po­zi­vam sve su­gra­đa­ne na uži­va­nje u na­šem par­ki­ću ko­ji do­bi­ja no­vo­go­di­šnji iz­gled – is­ta­kla je Je­li­će­va do­da­ju­ći da su u ak­ci­ji ima­li po­moć Cen­tra za kul­tu­ru i DOO „Ko­mu­nal­no“ kao i sli­ka­ra Zo­ra­na Kru­te ko­ji je umjet­ni­kim da­rom uče­stvo­vao u ki­će­nju jel­ke.

„Ovo je i po­sled­nja ak­ci­ja ove go­di­ne u ko­joj smo re­a­li­zo­va­li pre­ko 30 ak­ci­ja. Na­kon pra­znič­nih da­na u ja­nu­a­ru obi­lje­ži­će­mo 2.fe­bru­ar- Svjest­ki dan mo­čvar­nih sta­ni­šta“ – na­ja­vi­la je Ta­tja­na Je­lić.

Pod slo­ga­nom „Pu­nim je­dri­ma za An­đe­lu“, hu­ma­ni­tar­nu po­moć za li­je­če­nje dje­voj­či­ce iz Ko­to­ra sku­plja­li i sred­njo­škol­ci su na še­ta­li­štu Pi­ne.

Ž.K

Izvorwww.dan.co.me
Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.