H. Novi – Panoramski lift idejna riješenja

ŠKVER HNIdej­na ar­hi­tek­ton­ska rje­še­nja pa­no­ram­skog lif­ta pri­sti­gla na kon­kurs, ko­ji je ras­pi­sa­la Agen­ci­ja za iz­grad­nju i raz­voj Hercegnovog u sa­rad­nji sa Op­šti­nom i pri­vat­nim in­ve­sti­to­rom Ve­se­li­nom Pa­spa­ljem, pred­sta­vlje­na su na iz­lo­žbi u fo­a­jeu Dvo­ra­ne Park, a po­stav­ka će bi­ti otvo­re­na u na­red­nih 15 da­na. Gra­đani će an­ke­ti­ra­njem to­kom tra­ja­nja iz­lo­žbe mo­ći da iz­ne­su mi­šlje­nja o 16 pred­lo­že­nih rje­še­nja.

U ime in­ve­sti­to­ra Ve­se­li­na Pa­spa­lja, advo­kat Zo­ran La­za­re­vić je na otva­ra­nju iz­lo­žbe ka­zao ka­ko je že­lja nje­go­vog kli­jen­ta da pa­no­ram­ski lift bu­de li­je­pa do­pu­na lič­ne kar­te Her­ceg No­vog.

„U pi­ta­nju je in­te­re­san­tan pro­jekt ko­ji u pro­stor­no plan­skoj do­ku­men­ta­ci­ji op­šti­ne Her­ceg No­vi pri­su­tan već du­že vri­je­me, ali se zbog slo­že­no­sti če­ka na re­a­li­za­ci­ju. Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da za­jed­no sa in­ve­sti­to­rom u ju­nu je ras­pi­sa­la kon­kurs za idej­no rje­še­nje. Obje­kat će, pre­ma pro­jekt­nom za­dat­ku, ima­ti dvi­je kon­struk­tiv­ne cje­li­ne, ver­ti­kal­ni dio tj. pa­no­ram­ski lift i ho­ri­zon­tal­ni, pa­sa­re­lu ko­jom će se sa naj­vi­še tač­ke lif­ta pje­ške pre­la­zi­ti do po­de­sta is­pred dvo­ra­ne „Park”. Lift bi se za­u­sta­vljao na tri sta­ni­ce – pr­va bi bi­la na Še­ta­li­štu Pet Da­ni­ca, dru­ga na krov­noj te­ra­si ugo­sti­telj­skog objek­ta „Ton­do”, či­ji je vla­snik Pa­spalj, i tre­ća, is­pred dvo­ra­ne „Park” – ka­zao je La­za­re­vić, na­gla­ša­va­ju­ći ka­ko je pred­vi­đe­no da broj put­ni­ka bu­de iz­me­đu osam do de­set.

DSC_3610Otva­ra­ju­ći iz­lo­žbu, pred­sjed­nik ži­ri­ja ar­hi­tek­ta Sne­ža­na Du­lo­vić je re­kla da je lo­ka­ci­ja pred­vi­đe­na za iz­grad­nju lif­ta iz­u­zet­no va­žna i osje­tlji­va jer se na­la­zi na naj­sta­ri­jem di­je­lu oba­le No­vog, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni tvr­đa­ve For­te Ma­re i ču­ve­nog Škve­ra.

„Bu­du­ća struk­tu­ra lif­ta bit­no će uti­ca­ti na tra­di­ci­o­nal­nu si­lu­e­tu gra­da, sto­ga je rje­še­nje ko­je će bi­ti re­a­li­zo­va­no od po­seb­ne va­žno­sti u smi­slu to­le­rant­no­sti. Isto­vre­me­no bi tre­ba­lo da una­pri­je­di i is­tak­ne vri­jed­no­sti sa­me lo­ka­ci­je, a da pri tom ne pred­sta­vlja mo­guć­nost ot­po­ra ši­re dru­štve­ne za­jed­ni­ce pre­ma pro­mje­ni. Ne­u­slo­vlje­no, slo­bod­no is­tra­ži­va­nje bi, mo­žda, re­zul­tat ko­ji je pred na­ma uči­nio bo­ga­ti­jim i raz­li­či­ti­jim. Ipak, pred­lo­že­na rje­še­nja stva­ra­ju uslo­ve da se grad­ska oba­la do­gra­di na kva­li­te­tan na­čin. Iz­dvo­ji­la su se dva kon­cep­ta: ver­ti­kal­na i struk­tu­ra ko­ja se pri­la­go­đa­va pa­di­ni ko­ju sa­vla­đu­je. Ži­ri se opre­di­je­lio za dru­gi kon­cept, uvje­ren da će se bo­lje pri­la­go­di­ti am­bi­jen­tu u ko­jem se na­la­zi. Oču­va­nje po­sto­je­će si­lu­e­te pa­di­ne se na­me­će kao op­ti­mal­no rje­še­nje ko­je sa­vla­da­va uspon i po­ve­zu­je bit­ne punk­to­ve na te­ra­si. Po­hva­lje­ni iz­dvo­je­ni ra­do­vi pred­sta­vlja­ju ra­fi­ni­ra­na rje­še­nja pre­fi­nje­nog ar­hi­tek­ton­skog iz­ra­za. Upra­vo je ar­hi­tek­ton­ski iz­raz u slu­ča­ju ove te­me bio po­seb­no osje­tljiv. Ve­ći­na od 16 pri­sti­glih ra­do­va pred­sta­vlja vri­je­dan do­pri­nos na­po­ru da se te­ma kon­kur­sa ri­je­ši – re­kla je Du­lo­vi­će­va.

Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, po­seb­no je zna­čaj­no to što se kod od­re­đe­nog bro­ja auto­ra uoča­va po­zna­va­nje isto­rij­skog kon­tek­sta te­me i spe­ci­fič­nog, pro­fe­si­o­nal­nog ar­hi­tek­ton­skog na­sle­đa Her­ceg No­vog. Na­kon ran­gi­ra­nja 16 DSC_2945_resizepri­spje­lih ra­do­va ži­ri je od­lu­čio da se pr­va i dru­ga na­gra­da ne do­di­je­le, a da se če­ti­ri pr­vo­ran­gi­ra­na ra­da sa­mo po­hva­le i nov­ča­no obe­šte­te. Po mi­šlje­nju ži­ri­ja, pr­vo­ran­gi­ra­ni rad tre­ba uze­ti u dalj­nju pro­ce­du­ru iz­grad­nje lif­ta. Ka­ko se na­vo­di u obra­zlo­že­nju, raz­log što ži­ri ni­je do­di­je­lio na­gra­de je ne­us­gla­še­nost plan­skih do­ku­me­na­ta, ura­ba­ni­stič­ko teh­nič­kih uslo­va i pro­jekt­nog za­dat­ka, gdje se u po­sled­nja dva ne omo­gu­ća­va va­ri­jan­ta ko­sog lif­ta, a što je re­le­vant­nim plan­skim do­ku­men­tom pred­vi­đe­no.

Izvor: Dan

Podijeli

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.