Gradska luka Herceg – Novi zabilježila dobre rezultate, uprkos…

Herceg - Novi - Škver
Herceg – Novi – Škver

Iako su u Agenciji za gazdovanje gradskom lukom Herceg Novi zadovoljni poslovnom godinom koja je iza njih, značajnijih infrastrukturnih ulaganja u Luku nije bilo, pa ona i u ovu godinu „uplovljava“ bez toaleta, boljih uslova za rad zaposlenih, ali i bez čuvene regate „Te­ra da ma­re”.

Vla­di­mir Zlo­ko­vić, di­rek­tor agen­ci­je, ka­zao je da su to­kom pro­šle go­di­ne op­slu­ži­li 1.800 plo­vi­la, te da je fi­nan­sij­ski bi­lans bo­lji ne­go u 2015.go­di­ni, a ka­da je ri­ječ o re­ga­ti, agen­ci­ja je pro­te­klih go­di­na bi­la je­dan od nje­nih spon­zo­ra ustu­pa­ju­ći ve­zo­ve bez na­dok­na­de svim uče­sni­ci­ma ma­ni­fe­sta­ci­je.

Zlo­ko­vić sma­tra da nje­nim iz­mje­šta­njem u Por­to Mo­ne­ten­gro sa­ma agen­ci­ja ni­je pre­tr­pje­la šte­tu, ali grad je­ste.

-Iz­mje­šta­njem re­ga­te u Por­to Mon­te­ne­gro Agen­ci­ja ni­je pre­tr­pje­la ni­ka­kvu šte­tu, ali ako zna­mo šta ona zna­či za tu­ri­stič­ku, na­u­tič­ku i sport­sku pro­mo­ci­ju Her­ceg No­vog si­gur­no je da smo svi na ve­li­kom gu­bit­ku. Even­tu­al­ni po­vra­tak ove tra­di­ci­o­nal­ne re­ga­te, na ža­lost, mo­žda po­naj­ma­nje za­vi­si od ini­ci­ja­ti­ve agen­ci­je, ali po­no­vio bih na­šu sprem­nost i že­lju da i ubu­du­će uče­sni­ke ove re­ga­te vi­di­mo u na­šoj lu­ci, ka­zao je Zlo­ko­vić.

Ka­da je ri­ječ o luč­koj in­fra­struk­tu­ri u pro­te­kloj go­di­ni ni­je bi­lo zna­čaj­ni­jih ula­ga­nja.

Agen­ci­ja bez po­mo­ći lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, ka­ko je is­ta­kao Zlo­ko­vić, još ni­je u mo­guć­no­sti da sa­ma spro­ve­de ve­će i neo­p­hod­ne in­ve­sti­ci­je. Ipak, iz­ra­zio je oče­ki­va­nje da će do se­zo­ne us­pje­ti da iz­gra­de to­a­let i po­bolj­ša­ju uslo­ve za rad za­po­sle­nih.

H - Novi - Škver
H – Novi – Škver

-U ru­ko­vo­de­ćim lo­kal­nim struk­tu­ra­ma vla­da pot­pu­no ra­zu­mi­je­va­nje i do­bra vo­lja za in­fra­struk­tur­no una­pre­đe­nje lu­ke, ali oči­gled­na ogra­ni­če­nost sred­sta­va i nji­ho­va usmje­re­nost ka rje­ša­va­nju dru­gih grad­skih in­fra­struk­tur­nih pri­o­ri­te­ta za­sad one­mo­gu­ća­va­ju kon­kret­ne po­te­ze na Škve­ru- na­gla­sio je Zlo­ko­vić.
Pla­no­vi Agen­ci­je za ovu go­di­nu go­di­nu is­klju­či­vo su ve­za­ni za obez­bje­đe­nje sred­sta­va za po­bolj­ša­nje in­fra­struk­tu­re. Tim po­vo­dom agen­ci­ja je već da­la pred­log za fi­nan­si­ra­nje iz sred­sta­va lo­kal­nog bu­dže­ta.

-Osim to­ga, oče­ku­jem i do­bi­ja­nje sred­sta­va iz dva EU-ADRI­ON pro­jekt- pro­gra­ma za ko­je su kon­ku­ri­sa­li pro­še go­di­ne. Op­ti­mi­zam pro­is­ti­če iz sko­ra­šnjeg oba­vje­šte­nja ko­je smo do­bi­li od no­si­la­ca ovih pro­je­ka­ta da je Agen­ci­ja za ga­zdo­va­nje grad­skom lu­kom Her­ceg No­vi d.o.o. kao part­ner ušla u naj­u­ži iz­bor kan­di­da­ta za do­bi­ja­nje sred­sta­va iz EU fon­da, ka­zao je Zlo­ko­vić, do­dav­ši da će ko­nač­na od­lu­ka bi­ti po­zna­ta kra­jem apri­la.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Škver su ovog lje­ta po­sje­ti­li go­sti iz Austra­li­je, SAD, Skan­di­na­vi­je i iz či­ta­ve Evro­pe. Evi­den­ti­ran je i ve­li­ki broj tu­ri­stič­kih iz­let­nič­kih bro­do­va ko­ji su do­vo­di­li i po 1.000 tu­ri­sta.

Herceg-Novi Foto Miro Marušić Boka News
Herceg-Novi Foto Miro Marušić Boka News

-Go­sti su bi­li za­do­volj­ni­ji ne­go pro­šle se­zo­ne, a na­da­mo se da će­mo taj am­bi­jent po­bolj­ša­va­ti iz go­di­ne u go­di­nu. Uspje­li smo da sma­nji­mo bu­ku, ci­je­ne su osta­le iste i tru­di­će­mo se da za na­red­nu se­zo­nu uve­de­mo ne­ke pa­ke­te ko­ji će do­dat­no pri­vla­či­ti tu­ri­ste. Ima­mo na­ja­ve iz Fin­ske, lju­di se in­te­re­su­ju da im po­la­zi­šna lu­ka bu­de Her­ceg No­vi i da iz na­šeg gra­da obi­la­ze osta­le – ka­zao je Zlo­ko­vić.
Upr­kos pro­ble­mi­ma, on pre­po­zna­je pro­stor za na­pre­dak, is­ta­kav­ši da će bi­ti po­sve­će­ni no­vim pro­jek­ti­ma.

-Po­sto­ji pro­je­kat pro­ši­re­nja grad­ske lu­ke i u per­spek­ti­vi će­mo ra­di­ti na tom po­lju. Sma­tram da ni­je po­treb­no ve­li­ko ši­re­nje, jer ima­mo dvi­je ve­li­ke ma­ri­ne u okru­že­nju i mi im ne mo­že­mo kon­ku­ri­sa­ti, ali mo­že­mo da lu­ku do­ve­de­mo na ve­ći ni­vo, da ve­zo­vi bu­du luk­su­zni, da na­u­ti­ča­ri do­đu u cen­tar Her­ceg No­vog i ov­dje ima­ju svoj mir. To što smo ma­la lu­ka je pred­nost, jer je na­ša po­zi­ci­ja spe­ci­fič­nost ko­ju tre­ba da is­ko­ri­sti­mo u na­red­nom pe­ri­o­du- ob­ja­snio je Zlo­ko­vić.

Lo­ša po­ve­za­nost lu­ke i gra­da

Zlo­ko­vić je ka­zao da mo­ra­ju pro­ši­ri­ti asor­ti­man po­nu­de, jer na­u­ti­ča­ri zah­ti­je­va­ju tran­sfer od Ći­li­pa, kao i sve osta­le na­u­tič­ke uslu­ge i ser­vi­se.

Na­gla­sio je da će na­sto­ja­ti da ih za uslu­ge ko­je agen­ci­ja ne mo­že is­pu­ni­ti upu­te na adre­suko­ja ih mo­že ser­vi­si­ra­ti.

-Pro­blem je i lo­ša po­ve­za­nost lu­ke i gra­da, bi­lo bi do­bro ura­di­ti ne­što ka­ko bi tu­ri­sti­ma omo­gu­ći­li lak­šu ko­mu­ni­ka­ci­ju do cen­tra, jer bi na taj na­čin vi­še vre­me­na mo­gli pro­ve­sti u obi­la­sku kul­tur­no-isto­rij­skih zna­me­ni­to­sti. U tom ci­lju neo­p­hod­na je i efi­ka­sni­ja po­ve­za­nost svih su­bje­ka­ta u tu­ri­zmu, po­ru­čio je Zlo­ko­vić.

K.Ma­to­vić
/Da

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.