Gliserom od Bara do Barija za 90 minuta

BarBar

Po­vo­dom ju­bi­le­ja, po­la vi­je­ka us­po­sta­vlja­nja brod­ske li­ni­je Bar-Ba­ri, na­red­nog pro­lje­ća, iz­me­đu osta­log, pla­ni­ra se i po­sta­vlja­nje br­zin­skog re­ko­r­da u pre­la­sku sa jed­ne stra­ne Ja­dra­na na dru­gu. U ma­ju na­red­ne go­di­ne za ovo će bi­ti za­du­žen dan­ski po­mor­ski tr­kač Jan Jor­gen­sen, ko­ji će po­ku­ša­ti da gli­se­rom „RIB”, kon­struk­ci­je „Rej­ven”, pre­plo­vi Ja­dran od Ba­ri­ja do Ba­ra za 90 mi­nu­ta. U gli­se­ru će, po­red nje­ga, bi­ti i nje­gov za­stup­nik za Ja­dran Mar­ko Ra­i­če­vić.

Ini­ci­ja­to­ri ovog po­du­hva­ta su ak­ti­vi­sti NVO „Me­di­te­ran­ski cen­tar fo­to­gra­fi­je” (MCF) iz Ba­ra, ko­ji su za ovaj spek­ta­ku­la­ran do­ga­đaj već do­bi­li po­dr­šku ak­te­ra po­mor­ske pri­vre­de gra­da. Je­dan, od ukup­no 16 do­sad pro­iz­ve­de­nih su­per­br­zih „Rej­ve­na”, na­la­zi se u bar­skoj ma­ri­ni na ve­zu, a pre­ma pro­to­ko­lu ko­ji su pot­pi­sa­li Ra­i­če­vić i MCF, do­stu­pan je za po­tre­be svih eko­lo­ških, spa­si­lač­kih i pro­mo­tiv­nih ak­ci­ja u Ba­ru.

Pred­sjed­nik MCF An­to Ba­ko­vić ka­že da im je že­lja da se do­stoj­no obi­lje­ži 50 go­di­na ot­ka­ko je le­gen­dar­ni pr­vi „Sve­tac” po­čeo da sa­o­bra­ća na po­mor­skoj li­ni­ji Bar-Ba­ri-Bar, te da sma­tra da je or­ga­ni­za­ci­ja po­sta­vlja­nja re­per­nog br­zin­skog re­kor­da na ovoj re­la­ci­ji pra­va stvar. – Jor­gen­sen je ova­kvim bro­dom pri­je de­set go­di­na po­sta­vio br­zin­ski re­kord na re­la­ci­ji Oslo-Ko­pen­ha­gen, a tih 265 na­u­tič­kih mi­lja iz­me­đu glav­nih gra­do­va Nor­ve­ške i Dan­ske je po otvo­re­nom mo­ru „Rej­ve­nom” pre­va­lio za pet sa­ti i 32 mi­nu­ta. Ra­du­je nas što je je­dan ta­ko re­no­mi­ra­ni svjet­ski spor­ti­sta pri­hva­tio da sa svo­jim ti­mom bu­de uče­snik ovog pro­jek­ta – ka­že Ba­ko­vić.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma pro­je­kat su već zva­nič­no po­dr­ža­li AD „Bar­ska plo­vid­ba”, AD „Ma­ri­na”, Luč­ka ka­pe­ta­ni­ja i Op­šti­na. Na če­lu or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra biće pred­sjed­nik Op­šti­ne dr Zo­ran Sr­zen­tić.

„Rej­ven”, što na en­gle­skom je­zi­ku zna­či ga­vran, da­nas je, pre­ma pro­da­ci­ma pro­iz­vo­đa­ča, naj­br­ži tr­kač­ki ča­mac u ovom di­je­lu Me­di­te­ra­na. Sa­gra­đen je u bro­do­gra­di­li­štu „Ra­ven RIB” u Dan­skoj, a di­zaj­ner je Jor­gen­sen. Dug de­vet me­ta­ra, bez mo­to­ra, te­žak 900 ki­lo­gra­ma, na­mjen­ski je pro­jek­to­van za tr­ke, a po­sti­že ne­vje­ro­vat­nu mak­si­mal­nu br­zi­nu od 90 čvo­ro­va, uz po­moć dva Mer­cury Ra­cing Ve­ra­do mo­to­ra od po 350 KS, za­pre­mi­ne 2,8 li­ta­ra. Nji­hov spe­ci­fi­kum je da im je od­nos sna­ge i te­ži­ne is­pod je­dan, s ob­zi­rom da te­že po 320 ki­lo­gra­ma. Ko­ri­to „Rej­ve­na” je od ke­vla­ra, što ta­ko­đe ni­je uobi­ča­je­no za RIB-ove ko­ji su sko­ro svi od sta­klo­pla­sti­ke. Zbog ve­li­ke br­zi­ne sve ko­man­de su mu du­pli­ra­ne, jer pi­lot na du­žim re­la­ci­ja­ma, po­put „tran­sja­dran­ske”, oba­ve­zno mo­ra ima­ti na­vi­ga­to­ra.

Pre­ma ri­je­či­ma Ra­i­če­vi­ća, is­plo­vlja­va­nje iz Ba­ri­ja bi­lo bi u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma, a pret­po­stav­ke su da bi za naj­vi­še 90 mi­nu­ta sti­gli do Ga­ta 5 bar­ske lu­ke, gdje se po­la vi­je­ka ve­žu fe­ri­bo­ti ko­ji sa­o­bra­ća­ju na ovoj li­ni­ji.

Pre­nos tr­ke mo­ći će da se gle­da na ve­li­kom vi­de­o­bi­mu ko­ji bi­ti in­sta­li­ran kod Put­nič­kog ter­mi­na­la bar­ske lu­ke. Ta­čan da­tum ju­ri­ša na re­kord još ni­je od­re­đen, a oče­ku­je se da to bu­de u ma­ju 2015. go­di­ne, od Pu­lje do Ba­ra, na tra­si du­goj 153 na­u­tič­ke mi­lje.

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.