Bračni par iz Tivta spašen nakon dva dana smrzavanja u pokvarenom automobilu

Bračni par Lazarević preživio agoniju na prevoju Trešnjevik, gdje su bili u sniježnoj blokadi

Kada su stigli do prevoja Trešnjevik zatekli su bračni par iz Tivta u vozilu koje je bilo  u kvaru. Lazarevići su promrzli jer su na tom mjestu bili od 26. januara, ali na svu sreću van životne opasnosti, saopšteno je za „Dan” iz Službe zaštite i spasavanja Kolašin.

Tršnjevik prevoj

Ko­la­šin­ski slu­žbe­ni­ci za­šti­te i spa­sa­va­nja spa­si­li su u su­bo­tu brač­ni par La­za­re­vić iz Tiv­ta ko­ji su od 26. ja­nu­a­ra bi­li za­ro­blje­ni u sni­je­gu na pre­vo­ju Tre­šnje­vik kod An­dri­je­vi­ce.

Pri­pad­ni­ci ko­la­šin­ske Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja, iako ra­de u ve­o­ma te­škim uslo­vi­ma o če­mu su pri­je ne­ko­li­ko da­na oba­vije­sti­li jav­nost, još jed­nom su pri­te­kli u po­moć oni­ma ko­ji su bi­li u ne­vo­lji i na taj na­čin spa­si­li dva ži­vo­ta. Na­i­me, u su­bo­tu po­pod­ne ko­la­šin­ski spa­si­o­ci Zo­ran Bu­la­to­vić i Du­ško Đi­no­vić, na­kon po­zi­va iz po­li­ci­je, upu­ti­li su se pre­ma An­dri­je­vi­ci pre­ko Tre­šnje­vi­ka da spa­su brač­ni par La­ra­ze­vić ko­ji je ostao za­ro­bljen u sni­je­gu na tom di­je­lu pu­ta.

Ka­ko su sa­op­šti­li iz Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja Ko­la­ši­na, oni su u su­bo­tu oko po­dne­va do­bi­li po­ziv od Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­la­šin da su lju­di za­ro­blje­ni u sni­je­gu na pu­tu Tre­šnje­vik–An­dri­je­vi­ca.

– Od­mah po do­bi­ja­nju po­zi­va Bu­la­to­vić i Đi­no­vić su se upu­ti­li pre­ma mje­stu gdje su La­za­re­vi­ći bi­li bu­kval­no za­ro­blje­ni u sni­je­gu. Na lo­ka­ci­ju su sti­gli ne­gdje oko 14 ča­so­va, a raz­log za­što im je tre­ba­lo to­li­ko vre­me­na da do­đu do tog mje­sta je upra­vo ve­o­ma su­rov i ne­pro­ho­dan put. Ka­da su sti­gli do pre­vo­ja za­te­kli su brač­ni par iz Tiv­ta u vo­zi­lu ko­je je bi­lo  u kva­ru. La­za­re­vi­ći su bi­li pro­mr­zli jer su na tom mje­stu bi­li od 26. ja­nu­a­ra, ali na svu sre­ću van ži­vot­ne opa­sno­sti – sa­op­šte­no je iz Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja.

Na­ve­li su da su za­hva­lju­ju­ći br­zoj re­ak­ci­ji i sprem­no­sti svo­jih pri­pad­ni­ka, od­no­sno Bu­la­to­vi­ća i Đi­no­vi­ća, La­za­re­vi­ći uspje­šno pre­ve­ze­ni na si­gur­no mje­sto, a uspje­li su i nji­ho­vo vo­zi­lo da po­mje­re sa te lo­ka­ci­je.

Iz Slu­žbe za­šti­te su ob­ja­sni­li da je ak­ci­ja tra­ja­la oko šest i po sa­ti, da si­tu­a­ci­ja na te­re­nu uop­šte ni­je bi­la be­za­zle­na jer je sni­jeg u tom di­je­lu pre­la­zio vi­si­nu od me­tar i po, ali su ipak uspje­li da spa­su za­ro­blje­ne put­ni­ke, ta da se na kra­ju sve do­bro za­vr­ši­lo, što je za njih, ka­ko ka­žu, naj­va­žni­je jer su ljud­ski ži­vo­ti spa­se­ni.

– Na­ši pri­pad­ni­ci su bu­kval­no vu­kli vo­zi­lo La­za­re­vi­ća do mje­sta Ba­re kralj­ske gdje im je u po­moć pri­te­kao Pe­đa Jo­va­no­vić, šu­mar iz tog re­jo­na – na­gla­si­li su iz Slu­žbe za­šti­te i is­ka­za­li za­hval­nost Jo­va­no­vi­ću na pru­že­noj po­mo­ći.

Iz Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja su pod­sje­ti­li da su na re­jo­nu ko­la­šin­ske op­šti­ne če­sti slu­ča­je­vi gdje ne­ko za­lu­ta ili kre­ne ne­kim spo­red­nim pu­tem, što ne­ko­ga mo­že ko­šta­ti i ži­vo­ta. Zbog to­ga po­no­vo upu­ću­ju apel oni­ma ko­ji ni­je­su upo­zna­ti sa pu­te­vi­ma na sje­ve­ru da se pri­dr­ža­va­ju glav­nih ma­gi­star­lnih pu­te­va, da ne idu pre­či­ca­ma, kao i tu­ri­sti­ma ko­ji vo­le da pla­ni­na­re da se strikt­no dr­že mar­ki­ra­nih sta­za ka­ko bi se iz­bje­gle slič­ne si­tu­a­ci­je, ko­je, na­gla­ša­va­ju iz Slu­žbe za­šti­te, mo­gu po­ne­kad i kob­no da se za­vr­še.

– Put od Ma­te­še­va do An­dri­je­vi­ce pre­ko Tre­šnje­vi­ka je ne­pro­ho­dan, svi ko­ji kre­nu tim pu­tem ri­zi­ku­ju. Ovim pu­tem ape­lu­je­mo i na nad­le­žne da što pri­je po­sta­ve ade­kvat­nu sig­na­li­za­ci­ju ko­ja bi upo­zo­ri­la na sta­nje u ka­kvom se na­la­zi taj put. Na­ža­lost, oni ko­ji pra­te GPS ure­đaj za kra­ći put, do­bi­ju tu di­o­ni­cu kao naj­kra­ću  i on­da ka­da do­đu na taj put ne mo­gu ni na­pri­jed ni na­zad – ta­da se ja­vlja­ju pro­ble­mi. Oni ko­ji ne po­zna­ju sje­ver Cr­ne Go­re če­sto se, ko­ri­ste­ći na­vi­ga­ci­ju, upu­te na Tre­šnje­vo, a zi­mi je to ve­o­ma ri­zič­no. Ape­lu­je­mo da se u zim­skom pe­ri­o­du taj put iz­bje­ga­va – sa­op­šte­no je iz Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja.

/J.Š./

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.