,,Azmont” može da gradi i u sezoni, radi se o kapitalnoj investiciji…

Od 15. juna do 1. septembra zabranjeno izvođenje građevinskih radova

Portonovi

Za­bra­na iz­vo­đe­nja gra­đe­vin­skih ra­do­va u Her­ceg No­vom po­če­će 15. ju­na i tra­ja­ti do 1. sep­tem­bra, kao i ra­ni­jih go­di­na, osim u iz­u­zet­nim slu­ča­je­vi­ma uko­li­ko je ri­ječ o ka­pi­tal­nim tu­ri­stič­kim i in­fra­struk­tur­nim objek­ti­ma, za šta je neo­p­hod­na do­zvo­la.

-Ove sed­mi­ce kre­će­mo u obi­la­zak te­re­na, ka­ko bi­smo utvr­di­li ta­čan broj ak­tiv­nih gra­di­li­šta i oba­vi­je­sti­li in­ve­sti­to­re o pre­stan­ku iz­vo­đe­nja ra­do­va. Ono što za­sad mo­žemo da po­tvr­dimo je­ste da je kom­pa­ni­ja ,,Azmont in­vest­ments” do­bi­la do­zvo­lu da iz­vo­di ra­do­ve i to­kom se­zo­ne bu­du­ći da je ri­ječ o ka­pi­tal­noj in­ve­sti­ci­ji i pro­jek­tu va­žnom za op­šti­nu i dr­ža­vu. Pro­šle go­di­ne, do­zvo­la je da­ta i za lo­ka­ci­je ,,La­za­ret” i ,,Ža­ger”, ta­ko da vje­rovatno i za njih ne­će biti pre­stan­ka iz­vo­đe­nja ra­do­va, ob­ja­sni­li su iz Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je.

Pod­sje­ti­će­mo da je lo­kal­na upra­va pro­šlo­go­di­šnjom od­lu­kom SO de­fi­ni­sa­la dvi­je gra­đe­vin­ske zo­ne.

Pr­va zo­na, is­pod ma­gi­stra­le, ob­u­hva­ta gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte uz mo­re ko­je je sa kop­ne­ne stra­ne od­re­đe­no li­ni­jom ko­ja po­la­zi od dr­žav­ne gra­ni­ce na rtu Ko­bi­la i ide is­pod gor­njeg Nji­vič­kog pu­ta do ras­kr­sni­ce sa Ja­dran­skom ma­gi­stra­lom (kod Če­pr­nji­ća kri­vi­ne) da­lje ob­u­hva­ta pro­stor is­pod Ja­dran­ske ma­gi­stra­le do mo­ra.

Dru­ga gra­đe­vin­ska zo­na ob­u­hva­ta pro­stor 200 me­ta­ra va­zdu­žne li­ni­je iz­nad sje­ver­ne stra­ne Ja­dran­ske ma­gi­stra­le, sve do te­ri­to­ri­jal­ne gra­ni­ce op­šti­ne Her­ceg No­vi u Ka­me­na­ri­ma.
Iz Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je ka­žu da za dru­gu gra­đe­vin­sku zo­nu po­sto­ji mo­guć­nost da ra­do­vi bu­du pro­du­že­ni do 1. ju­la.

Flora Art

Ina­če, u ovoj go­di­ni je ostva­ren pri­hod od gra­đe­vin­skih do­zvo­la 1,3 mi­li­o­na eura, a pla­ni­ran pri­hod op­štin­skim bu­dže­tom po ovom osno­vu je če­ti­ri mi­li­o­na eura.

/K.M./

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.