Završen foto konkurs „Morski otpad u Jadranu”

More
More

Fo­to-kon­kurs na te­mu „Mor­ski ot­pad u Ja­dra­nu”, ko­ji su or­ga­ni­zo­va­li Eko­lo­ški po­kret „Ozon” i kom­pa­ni­ja „Co­ca Co­la He­le­nik” za­vr­šen je 31. de­cem­bra.

Do­sta­vlje­ne su nam 34 fo­to­gra­fi­je od ko­jih će tri naj­bo­lje bi­ti na­gra­đe­ne, u to­ku je se­lek­to­va­nje pris­ti­glih fo­to­gra­fi­ja na­kon če­ga ćemo iza­bra­ti naj­bo­lje, kazala je Je­le­na Ba­ćo­vić iz „Ozo­na”.

Ži­ri će iz­bra­ti tri naj­bo­lje fo­to­gra­fi­je na osno­vu nji­ho­vih teh­nič­kih ka­rak­te­ri­sti­ka i kva­li­te­ta. Pr­va na­gra­da je ta­blet ra­ču­nar, a za dru­go i tre­će mje­sto na­gra­da je kom­plet ka­ra­ta za mu­zič­ki fe­sti­val „Lejk fest” ko­ji će se odr­ža­ti od 5. do 7. av­gu­sta – ka­za­la je Ba­ćo­vi­će­va.

Na kon­kur­su su mo­gli uče­stvo­va­ti svi gra­đa­ni Cr­ne Go­re i to sa fo­to­gra­fi­ja­ma mor­skog ot­pa­da duž cr­no­gor­ske oba­le ko­ji je, ka­ko is­ti­ču u „Ozo­nu”, sve pri­sut­ni­ji. Ba­ćo­vi­će­va je na­gla­si­la da su iz­u­zet­no za­do­volj­ni kva­li­te­tom pri­sti­glih fo­to­gra­fi­ja, po­seb­no zbog či­nje­ni­ce što je kon­kurs tra­jao to­kom de­cem­bra ka­da je pro­blem sa mor­skim ot­pa­dom ma­nje vi­dljiv. Pro­ble­ma­ti­ka mor­skog ot­pa­da, sma­tra ona, glo­bal­ni je iza­zov, pri­su­tan u svim mo­ri­ma svi­je­ta.

Na­gra­đe­ne fo­to­gra­fi­je uz in­ter­na­ci­o­nal­nu iz­lo­žbu „Mor­ski ot­pad”, bi­će pre­mi­jer­no pred­sta­vlje­ne u Ozo­no­vom Cen­tru za edu­ka­ci­ju o ži­vot­noj sre­di­ni i kli­mat­skim pro­mje­na­ma u Pod­go­ri­ci.

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.