Crnogorski dinamitaši – film

Predstavljamo Vam film produkcijske kuće Vice iz istraživačkog serijala o decenijskoj tradiciji ribarenja dinamitom na crnogorskoj obali.

Kada je Alfred Nobel 1867. godine izmislio dinamit, verovatno mu ni na kraj uma nije bilo da će se generacije ljudi koji u Crnoj Gori ilegalno love ribu eksplozivom međusobno nazivati Nobelovcima.

Iako je lovljenje ribe dinamitom izričito zabranjeno zakonom, jer ne samo što uništava životnu sredinu, već ozbiljno ugrožava i ljude, ova tradicija i dalje postoji. U sukobu između klase i očuvanja životne sredine, krije se priča ljudi koji su od ovog fenomena stvorili način života.

U ovom uzbudljivom filmu Galeb Nikačević na obali Jadranskog mora otkriva ko, kako i zašto „riba“ dinamitom

dinamit
dinamit

Norvežani finasiraju projekat

Pro­jek­tom pod na­zi­vom „Odr­ži­vi raz­voj mor­skog i obal­nog eko­si­ste­ma po­sred­stvom za­šti­te i od­go­ja mor­ske fa­u­ne“ ko­ji fi­nan­si­ra Kra­lje­vi­na Nor­ve­ška, u Ulcinju lo­kal­na upra­va u sa­rad­nji sa nad­le­žnim dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma po­ku­šava da eli­mi­ni­še ovaj vi­še­go­di­šnji pro­blem ko­ji ugro­ža­va eko­si­stem.

Ci­lje­vi pro­je­ka­ta su pro­mo­vi­sa­nje za­šti­te oko­li­ne, u ci­lju bo­lje za­šti­te i mo­ni­to­rin­ga za­jed­nič­kog mor­skog eko­si­ste­ma i po­bolj­ša­nje po­ten­ci­ja­la u ri­bar­stvu za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo kroz odr­ži­vi raz­voj mor­skih re­sur­sa u obal­nom po­ja­su.

Dinamitaši u CG
Dinamitaši u CG

Pro­je­kat je fi­nan­si­ran od stra­ne Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va Nor­ve­ške iz­no­som od ukup­no 118,866 eura, uz ko­fi­nan­si­ra­nje od stra­ne Op­šti­ne Ul­cinj u vri­jed­no­sti od ukup­no 23,760 eura, od­no­sno kroz rad­no oso­blje, kon­kret­ni­je im­ple­men­ta­ci­jom ko­ja se vr­ši od oso­blja Kan­ce­la­ri­je za me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju i pro­jek­te. Pro­je­kat traje ukup­no dvi­je go­di­ne. U ci­lju što efi­ka­sni­je im­ple­men­ta­ci­je, Op­šti­na Ul­cinj je stu­pi­la u par­ter­tsvo sa: Mi­ni­star­stvom unu­tra­šnjih po­slo­va, Upra­vom Po­li­ci­je od­no­sno Sek­to­rom gra­nič­ne po­li­ci­je, Upra­vom za in­spek­cij­ske po­slo­ve, Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja – Di­rek­to­rat za po­ljo­pri­vre­du i ri­bar­stvo te Klu­bom sport­skih ri­bo­lo­va­ca „Bo­ja­na”.

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.