Kotorski karneval 6. marta

Kompromisni dogovor oko datuma održavanja Kotorskog karnevala

Kotorski karneval 2015.
Kotorski karneval 2015.

Zim­ski Ko­tor­ski kar­ne­val bi­će odr­žan u ne­dje­lju 6. mar­ta, do­go­vo­re­no je na sa­stan­ku predsjednika i podpredsjednika Opštine Kotor, sa pred­stav­ni­ci­ma Ko­tor­ske bi­sku­pi­je, kapom karnevala, NVO „Fe­šta“ i dru­gim or­ga­ni­za­ci­jama ko­je uče­stvu­ju u kar­ne­val­skim fe­šta­ma.

Kar­ne­val je­ste za­ka­zan to­kom po­sta, ali za vri­je­me tzv. ve­se­le ne­dje­lje (septimana laeta), ovim dogovorom na­pra­vljen je kom­pro­mis u Godini milosrđa. Ova iznimka ne mijenja pravilo samo ga potvrđuje“ – kazao je za portal Boka News, generalni vikar Kotorske biskupije don Anton Belan.

Po­sled­njih go­di­na oko da­tu­ma odr­ža­va­nja karnevalskih svečanosti u Kotoru bi­lo je po­le­mi­ke bu­du­ći da se Ko­tor­ska bi­sku­pi­ja pro­ti­vi odr­ža­va­nju kar­ne­va­la u vri­je­me korizme.

Ove je go­di­ne zah­ti­je­vali smo od gra­do­na­čel­ni­ka da se Ko­tor­ski kar­ne­val odr­ži do 10. fe­bru­a­ra jer Us­krs pa­da 27. mar­ta, a če­tr­de­se­to­dnev­ni post – ko­ri­zma po­či­nje 10. fe­bru­a­ra. Pra­vo­slav­ni Uskrs je 1. ma­ja, a us­kr­šnji post po­či­nje 14. mar­ta, kazao nam je Belan.

Podsjetimo, UO NVO „Fe­šta“ za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma kar­ne­val­skih gru­pa, na sjed­ni­ci odr­ža­noj 30. ja­nu­a­ra 1998. go­di­ne, do­nio je Pro­to­kol ko­tor­skih kar­ne­val­skih fe­šta, po ko­me se zim­ski kar­ne­val odr­ža­va po­sled­nje ne­dje­lje fe­bru­a­ra, a ljet­nji kar­ne­val pr­ve su­bo­te u av­gu­stu.

Kotorski karneval 2015.
Kotorski karneval 2015.

Or­ga­ni­za­tor Kotorskog karnevala je Kul­tur­ni cen­tar, su­or­ga­ni­za­tor Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja,  po­kro­vi­telj Op­šti­na Ko­tor.

1 komentar

Ostavite komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.