Za ukrašavanje Herceg – Novog 20.000 eura

Herceg Novi
Herceg Novi

Rad­ni­ci Ko­mu­nal­no stam­be­nog pred­u­ze­ća Her­ceg No­vi na Trg Ni­ko­le Đur­ko­vi­ća po­sta­vi­li pri­rod­nu jel­ku vi­so­ku pet me­ta­ra. Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra Bran­ka Bo­žo­vi­ća, jel­ka će za­si­ja­ti no­vim ukra­si­ma i svje­tlo­snim efek­ti­ma, ka­ko i pri­li­či no­vo­go­di­šnjem am­bi­jen­tu. No­vo­go­di­šnje ukra­ša­va­nje či­ta­vog gra­da biće završeno do kra­ja sed­mi­ce.

Za bo­žić­nu i no­vo­go­di­šnju de­ko­ra­ci­ju Her­ceg No­vog lo­kal­na upra­va će ove go­di­ne iz­dvo­ji­ti 20.000 eura.

Pr­ve svje­tlo­sne de­ko­ra­ci­je po­sta­vlje­ne su na Škve­ru na po­te­zu od spo­me­ni­ka Tvrt­ku I Ko­tro­ma­ni­ću do Je­dri­li­čar­skog klu­ba „Ju­go­le Gra­ka­lić“. Na tom po­te­zu po­sta­vlje­na je de­ko­ra­ci­ja ko­ju je Op­šti­na na­ba­vi­la pret­hod­nih go­di­na, ali i ko­ja je di­je­lom re­kon­stru­i­sa­na ra­di po­sti­za­nja bo­ljeg efek­ta.

HN
Herceg Novi

Bo­žo­vić je ob­ja­snio da je no­va de­ko­ra­ci­ja po­ru­če­na od re­no­mi­ra­nog i spe­ci­ja­li­zo­va­nog do­ba­vlja­ča iz Spli­ta, kao i da su ka­ta­lo­ški na­ru­če­ni svje­tlo­sni ukra­si ka­ko bi  grad za­si­jao u no­vom pra­znič­nom  ru­hu za de­se­tak da­na.

„Pred­ra­ču­nom  je pred­vi­đe­no da će no­va de­ko­ra­ci­ja ko­šta­ti oko 20.000 eura, dok će rad­ni­ci Ko­mu­nal­no stam­be­nog pred­u­ze­ća iz­vo­di­ti ra­do­ve, mon­ti­ra­ti, pri­ku­plja­ti i pre­spa­ja­ti svje­tlo­snu de­ko­ra­ci­ju, a ra­čun će bi­ti is­po­sta­vljen grad­skoj Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji, ko­ja je pro­gram­ski i fi­nan­sij­ski  no­si­lac  or­ga­ni­zo­va­nja pra­znič­nih pro­gra­ma. Osim na škve­ru, dio svje­tlo­sne de­ko­ra­ci­je po­sta­vljen je u Nje­go­še­voj uli­ci- re­kao je Bo­žo­vić.

On je do­dao da će po­seb­na pa­žnja bi­ti po­sve­će­na ukra­ša­va­nju Ste­pe­ni­šta 28. ok­to­bra, ko­je po­ve­zu­je glav­ni grad­ski trg, škver i park „Bo­ka”.

Ukra­si će za­si­ja­ti i u di­je­lu Iga­la, od par­kin­ga na mje­stu biv­šeg ho­te­la „Ta­ma­ris” do „Ga­le­ba” na glav­noj auto­bu­skoj sta­ni­ci i na kru­žnom to­ku u Me­lji­na­ma, kao i na por­ta­ma hra­mo­va pred ­ka­ta­loč­ki Bo­žić 25. de­cem­bra, a po­tom i uoči pra­vo­slav­nog Bo­ži­ća, sed­mog ja­nu­a­ra.

Ostavite komentar

 

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Boka News" se ne može smatrati odgovornim za napisano.
Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama.